Jouw specialist in flex

 VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Ons specialisme

Wij zijn sterk in flexwerk en zorgen ervoor dat ook jij sterk in flexwerk bent en blijft. Echt. Altijd. Zodat je zorgeloos en met impact kan ondernemen. Wij zijn sparringpartner en adviseur bij een uiteenlopend aantal relevante onderwerpen. Bewezen effectieve bijstand. Juridisch, strategisch en organisatorisch. Daar staan we voor. Daar kun je op rekenen.

 

SLUIT TAB

Bij het uitzenden komen meerdere arbeidsrechtelijke en contractuele aspecten aan bod. Het uitzenden van werknemers vraagt bij veel trajecten om specifieke kennis en strategische adviezen. Niet alleen omdat het complexe wet- en regelgeving betreft, ook omdat het een specialisatie is en op onderdelen afwijkt van het reguliere recht. Kennis van de flexmarkt en het overzien van alle relevante aspecten zijn daarbij een must.

Daarom schakel je ons in.

Wij zijn gespecialiseerd in vraagstukken met betrekking tot de ABU CAO en de NBBU CAO, en wij staan uitzend- en payrollondernemingen bij in geschillen met onder andere de SNCU, vakbonden, StiPP, SNA en de Inspectie SZW. Naast het verstrekken van adviezen en het voeren van gerechtelijke procedures, stellen we sluitende overeenkomsten op.

Ons specialisme

 
Overeenkomsten en reglementen
 • Uitzendovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomst
 • Opdrachtovereenkomst en aannemingsovereenkomst
 • Zzp-overeenkomst
 • Personeelshandboek, gedragscodes en reglementen
 • Algemene voorwaarden
 • Beoordelen algemene voorwaarden opdrachtgevers (legal review)
Ziekte
 • Zieke werknemer
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Eigenrisicodrager
Arbeidsomstandigheden
 • Arbobeleid
 • Arbeidstijden
 • Sociale zekerheid
Ontslag
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst
 • Reorganisatie, collectief ontslag en sociaal plan
 • Ontslag op staande voet
Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
 • Inhoud, toepassing en werkingssfeer ABU CAO, NBBU CAO en Inleen CAO (o.a. toepassing inlenersbeloning)
 • Stichting Naleving cao voor Uitzendkrachten (SNCU)
 • Werkingssfeer(onderzoeken) cao
Pensioen
 • Verplicht gesteld Bedrijfstakpensioenfonds voor personeelsdiensten (StiPP)
 • Werkingssfeer(onderzoeken) pensioenregelingen
Aansprakelijkheid
 • Boetes op grond van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Arbeidstijdenwet (Atw), de Arbeidsomstandighedenwet (Arbo) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml)
 • Ketenaansprakelijkheid en hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Wet aanpak schijnconstructies (Was)
Internationaal
 • Grensoverschrijdende arbeid
 • Internationale detachering
 • Detacheringsrichtlijn, Handhavingsrichtlijn en Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagWeu)
 • Toepasselijke recht en internationaal procesrecht
Privacy en concurrentie
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / privacy
 • Concurrentiebeding en relatiebeding, geheimhouding, bescherming intellectuele eigendom, ronselen en boetebeding
Overig
 • Opzetten uitzendonderneming
 • Checklist opstellen
 • Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
 • Arbeidsvoorwaarden / beloning
 • ET-regeling / Uitruil van arbeidsvoorwaarden (extraterritoriale kosten)
 • Overgang van onderneming
 • Incasso
 • NEN-certificering / PayOK-keurmerk
 • Contracting / aanneming van werk
 • Overname / fusie

SLUIT TAB

SLUIT TAB

Als payrollonderneming is het belangrijk om volledig compliant te zijn met relevante wet- en regelgeving. Dat is immers de reden waarom personeel bij je wordt ondergebracht.

Daarom schakel je ons in:

Wij zorgen dat de juridische fundamenten van jouw onderneming volledig worden gelegd en adviseren over relevante wet- en regelgeving. Zodat jij je kunt concentreren op je business. We helpen jouw payrollbedrijf aan de wettelijke eisen te voldoen en adviseren bij de verdere ontwikkeling van je organisatie.

Ons specialisme

 
Overeenkomsten en reglementen
 • Arbeidsovereenkomst
 • Payrollovereenkomst
 • Opdrachtovereenkomst en aannemingsovereenkomst
 • Zzp-overeenkomst
 • Personeelshandboek
 • Algemene voorwaarden
 • Gedragscodes en reglementen
 • Beoordelen algemene voorwaarden opdrachtgevers
Ziekte
 • Zieke werknemers
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Eigenrisicodrager
Arbeidsomstandigheden
 • Arbobeleid
 • Arbeidstijden
Ontslag
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst
 • Reorganisatie, collectief ontslag en sociaal plan
 • Ontslag op staande voet
Collectieve arbeidsovereenkomst (cao’s)
 • Werkingssfeer (onderzoeken) cao
Pensioen
 • Werkingssfeer(onderzoeken) pensioenregelingen
Aansprakelijkheid
 • Ketenaansprakelijkheid
Wetgeving
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / privacy
 • Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)

Overig

 • Concurrentiebeding en relatiebeding, geheimhouding, bescherming intellectuele eigendom, ronselen en boetebeding.
 • Beloning / gelijke behandeling / arbeidsvoorwaarden
 • Overgang van onderneming
 • Incasso
 • Overname / fusie
 • Checklist opstellen

SLUIT TAB

SLUIT TAB

Detachering heeft juridisch gezien een aantal rechten en plichten voor zowel de detacheerder als voor de opdrachtgever. Het is van belang dat er goede afspraken worden gemaakt.

Daarom schakel je ons in:

Wij zijn thuis in de complicerende factoren die hier naar boven komen. Zo adviseren we over de overeenkomsten die je van je opdrachtgevers voorgeschoteld krijgt. Of stellen we zelf goede overeenkomsten voor je op. Ook adviseren we over privacy en ontslag.

Ons specialisme

 
Overeenkomsten en reglementen
 • Detacheringsovereenkomst
 • Arbeidsovereenkomst
 • Opdrachtovereenkomst en aannemingsovereenkomst
 • Zzp-overeenkomst
 • Personeelshandboek, gedragscodes en reglementen
 • Algemene voorwaarden
 • Beoordelen algemene voorwaarden opdrachtgevers (legal reviews)
Ziekte
 • Zieke werknemer
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Eigenrisicodrager
Arbeidsomstandigheden
 • Arbobeleid
 • Arbeidstijden
 • Sociale zekerheid
Ontslag
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst
 • Reorganisatie, collectief ontslag en sociaal plan
 • Ontslag op staande voet
Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
 • ABU CAO  en NBBU CAO
 • Wet allocatie arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi)
 • Stichting Naleving cao voor Uitzendkrachten (SNCU)
 • Werkingssfeeronderzoeken
Pensioen
 • Verplicht gesteld Bedrijfstakpensioenfonds voor personeelsdiensten (StiPP)
Aansprakelijkheid
 • Boetes op grond van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi), de Wet arbeid vreemdelingen (Wav), de Arbeidstijdenwet (Atw), de Arbeidisomstandighedenwet (Arbo) en de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag (Wml)
 • Ketenaansprakelijkheid
 • Wet aanpak schijnconstructies (Was)
Internationaal
 • Grensoverschrijdende arbeid
 • Internationale detachering
 • Detacheringsrichtlijn, Handhavingsrichtlijn en Wet arbeidsvoorwaarden gedetacheerde werknemers in de Europese Unie (WagWeu);
 • Toepasselijke recht en internationaal procesrecht (Rome I en EER).
Privacy en concurrentie
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / privacy
 • Concurrentiebeding en relatiebeding, geheimhouding, bescherming intellectuele eigendom, ronselen en boetebeding.
Overig
 • Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
 • Arbeidsvoorwaarden / beloning
 • Overgang van onderneming
 • Incasso
 • Contracting / aanneming van werk
 • Intra-concern detachering
 • Overname / fusie
 • Opstellen checklists

SLUIT TAB

SLUIT TAB

Recruiters zijn verantwoordelijk voor het aantrekken, werven en selecteren van de juiste personen voor een bepaalde functie en het creëren van een match tussen een werkzoekende en een functie. Dit door op verschillende wijzen professionals in te zetten bij de opdrachtgever; zowel op interim detachering of permanente plaatsingen. Een goede contractuele inbedding is daarbij van uiterst belang, maar ook goede advisering over aansprakelijkheid en privacy, zodat het bedrijfsbelang voldoende is beschermd.

Daarom schakel je ons in:

Wij zijn een klankbord voor alle juridische aspecten van recruitment. Schakel ons ook vooral in als het bijvoorbeeld over concurrentiebeding gaat, privacy of het opstellen van de juiste (algemene) voorwaarden

Ons specialisme

 
Ziekte
 • Zieke werknemers
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Eigenrisicodrager
Ontslag
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst
 • Reorganisatie, collectief ontslag en sociaal plan
 • Ontslag op staande voet
Overeenkomsten en reglementen
 • Arbeidsovereenkomst
 • Opdrachtovereenkomst en aannemingsovereenkomst
 • Zzp-overeenkomst
 • Personeelshandboek
 • Algemene voorwaarden
 • Inkoopvoorwaarden
 • Concurrentiebeding
 • Detacheringsovereenkomst
 • Relatiebeding
 • Ronselbeding
 • Boetebeding
 • Geheimhoudingsbeding
 • Margin-only overeenkomst
 • Beoordelen (inkoop)contracten van opdrachtgevers (legal review)
Internationaal
 • Internationale recruitment
Wetgeving
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / privacy
 • Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
Overig
 • Arbeidsvoorwaarden / beloning
 • Overgang van onderneming
 • Incasso
 • Ketenaanprakelijkheid en hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Inlenen en doorlenen
 • Overname / fusie
 • Opstellen checklist

SLUIT TAB

SLUIT TAB

Platformarbeid heeft een toenemende maatschappelijke en juridische impact. De vraag is hoe jouw platform het beste kan omgaan met wet- en regelgeving.

Daarom schakel je ons in:

Wij kunnen je van praktische en creatieve oplossingen voorzien om binnen de grenzen van de wet- en regelgeving jouw platform vorm te (blijven) geven. Zowel vanuit een juridische invalshoek als strategische/organisatorisch. Bijvoorbeeld hoe een platform in je HR-beleid of outsourcingplannen past.

Ons specialisme

 
Adviseren over opzet / uitbouwen platform
 • Strategisch inzetten platform
 • Adviseren over rechten en plichten betrokken partijen
 • Opstellen checklists
 • Adviseren / onderzoek doen naar werkingssfeer cao
Overeenkomsten en reglementen
 • Opdrachtovereenkomst en aannemingsovereenkomst
 • Platformovereenkomst
 • Zzp-overeenkomst
 • Reglementen en gedragscodes
 • Algemene voorwaarden
 • Inkoopvoorwaarden
 • Geheimhoudingsbeding
 • Bescherming intellectuele eigendom
Internationaal
 • Internationale platform
Wetgeving
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / privacy
 • Overgang van onderneming
Procedures
 • (Gerechtelijke) procedure tegen een vakbond
 • (Gerechtelijke) procedure tegen een platformwerker of platformgebruiker
 • (Gerechtelijke) procedure tegen een verplicht gesteld bedrijfstakpensioenfonds

SLUIT TAB

SLUIT TAB

De veranderingen op de arbeidsmarkt, vooral de toename van uiteenlopende soorten arbeidsverhoudingen, brengen nieuwe vraagstukken met zich mee.

Daarom schakel je ons in:

We adviseren je in brede zin bij de arbeidsrechtelijke en contractuele zaken die bij inlenen komen kijken. Zoals de verhouding tussen vast en flex, en welke methode voor het inlenen van flexwerkers het beste voor jouw organisatie is. Op die manier kun je een gefundeerde keuze maken tussen de verschillende leveranciers van flex.

Ons specialisme

 
Overeenkomsten en reglementen
 • Inleenovereenkomst
 • Algemene voorwaarden
 • Leveranciersovereenkomst
 • ZZP-overeenkomst
 • Arbeidsovereenkomst
 • Reglementen en gedragscodes
 • Beoordelen algemene voorwaarden uitleners
Collectieve arbeidsovereenkomst (cao)
 • Inhoud, toepassing en werkingssfeer ABU CAO, NBBU CAO en Inleen CAO (onder andere toepassing inlenersbeloning)
 • Werkingssfeer(onderzoeken) cao’s
Wetgeving
 • Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) / privacy
 • Wet arbeidsmarkt in balans (Wab)
 • Wet aanpak schijncontracties (Was)
 • Ketenaansprakelijkheid en hoofdelijke aansprakelijkheid
 • Wet allocatie arbeidskrachten door Intermediairs (Waadi)
Ziekte
 • Zieke werknemer
 • Arbeidsongeschiktheid
 • Eigenrisicodrager
Arbeidsomstandigheden
 • Arbobeleid
 • Arbeidstijden
 • Sociale zekerheid
Ontslag
 • Vaststellingsovereenkomst
 • Ontbinding arbeidsovereenkomst of uitzendovereenkomst
 • Reorganisatie, collectief ontslag en sociaal plan
 • Ontslag op staande voet
Overig
 • Checklist inlenen arbeidskrachten
 • Adviseren flexibele schil
 • Inkooponderhandeling
 • Beloning / arbeidsvoorwaarden
 • Grensoverschrijdende arbeid
 • Overgang van onderneming
 • Fusie en overname
 • Contracting / aanneming van werk

SLUIT TAB

Meer weten over onze aanpak?

Daadkrachtig

Aanpakken