Algemene voorwaarden VRF Advocaten

VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

ARTIKEL 1 GEBRUIKTE BEGRIPPEN

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.1 ‘We’ of ‘wij’ en ‘ons’ of ‘onze’: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Riel & Feyli Advocaten B.V., handelend onder de naam ‘VRF Advocaten’.

1.2 ‘Ik’, ‘je’, ‘jij’, ‘jou’ of ‘jouw’: de natuurlijke persoon of de rechtspersoon waarvoor we een of meerdere opdrachten uitvoeren op grond van een Overeenkomst.

1.3 Partijen: jij en wij gezamenlijk.

1.4 Overeenkomst: de overeenkomst van opdracht waarbij jij aan ons de opdracht geeft om bepaalde (juridische) werkzaamheden te verrichten en wij deze opdracht aanvaarden.

1.5 Diensten: alle door ons verleende diensten en te verrichten werkzaamheden, al dan niet in het kader van de Overeenkomst.

1.6 Dossier: schriftelijke stukken en digitale bestanden, door ons samengesteld in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst.

1.7 Vergoeding: het honorarium wat wij in rekening brengen voor de uitvoering van de Overeenkomst.

1.8 Extra kosten: te specificeren kosten, die wij moeten maken voor de uitvoering van de Overeenkomst waaronder, niet uitsluitend de kosten gemaakt voor betaling van griffierecht(en), gereden kilometers, taxaties, inschakeling van (gerechts)deurwaarders, vertalingen, inschakeling van derden, en ook elke vergoeding van kantoorkosten of extra niet-voorziene kosten waaronder, bijvoorbeeld kosten voor aangetekende poststukken.

1.9 Derdengelden: de gelden, die aan derden en niet aan ons toekomen, geparkeerd op een IBAN op naam van de Stichting.

1.10 Stichting: Stichting Beheer Derdengelden Van Riel & Feyli Advocaten als bedoeld in paragraaf 6.5.2. van de Verordening op de advocatuur.

1.11 Klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens jou met betrekking tot ons of de onder onze verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en/of de uitvoering van de Overeenkomst, de kwaliteit van de dienstverlening en/of de hoogte van de Vergoeding(en).

1.12 Klager: de persoon die een klacht kenbaar maakt.

1.13 Klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht, niet zijnde de advocaat die de Overeenkomst uitvoert of heeft uitgevoerd.

1.14 Deken: de deken van de Raad van de Orde van het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

1.15 AVG: de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de daaraan verbonden wet- en regelgeving.

1.16 Wwft: de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme.

De hiervoor genoemde definities worden in deze algemene voorwaarden met een hoofdletter aangeduid, behoudens de definities gegeven onder 1 en 2.

ARTIKEL 2 WAAROP ZIJN DEZE ALGEMENE VOORWAARDEN VAN TOEPASSING?

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst aangegaan tussen Partijen voor zover door Partijen daarvan niet schriftelijk en uitdrukkelijk is afgeweken en op alle Diensten, die door ons worden verleend. Ook op uitgebrachte offertes, aanbiedingen of voorstellen tot het aangaan van een Overeenkomst, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

2.2 Jij bent ervan op de hoogte dat wij de door de Nederlandse Orde van Advocaten opgelegde (gedrags)regels bij het uitvoeren van de Overeenkomst en/of het verlenen van Diensten moeten respecteren. Jij aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

ARTIKEL 3 DE OVEREENKOMST

3.1 De Overeenkomst komt tot stand wanneer wij de door jouw verstrekte opdracht aanvaarden. Die acceptatie geschiedt door ondertekening van de Overeenkomst door ons of door bevestiging van de acceptatie per brief, e-mail of ander digitaal bericht door ons aan jou.

3.2 De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan. De duur van de Overeenkomst, staat los van de aanduiding van een Dossier door ons (bijvoorbeeld voor de advisering door ons voor het gehele kalenderjaar).

3.3 De uit de Overeenkomst wederzijds voortvloeiende verplichtingen gelden vanaf het moment van de totstandkoming van de Overeenkomst.

3.4 Wij laten de Overeenkomst uitvoeren door de bij ons betrokken advocaten, juristen en/of andere medewerkers. De werking van artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 en 7:409 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is uitgesloten. Indien het naar ons oordeel in het belang is van een goede nakoming van de Overeenkomst hebben wij het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.

3.5 De uitvoering van de Overeenkomst door ons geschiedt uitsluitend ten behoeve van jou.

3.6 De Overeenkomst houdt voor ons een inspanningsverplichting en geen resultaatsverbintenis in.

3.7 Indien wij de Overeenkomst (gedeeltelijk) in een andere taal dan de Nederlandse taal uitvoeren, kunnen wij een (beëdigd) vertaler inschakelen voor het vertalen van teksten in een vreemde taal. De Extra Kosten hiervan kunnen wij aan jou doorbelasten.

3.8 Jij draagt er zorg voor dat alle gegevens en informatie, waarvan wij aangeven of waarvan jij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig, volledig en goed leesbaar aan ons worden verstrekt. Je zegt toe geen relevante informatie of documentatie voor ons achter te houden, bij gebreke waarvan de gevolgen voor jouw rekening en risico komen.

3.9 Indien de in het vorige lid bedoelde en voor de uitvoering van de Overeenkomst benodigde gegevens niet (tijdig) aan ons zijn verstrekt, hebben wij het recht de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende kosten aan jou in rekening te brengen.

3.10 Onverminderd het overige in de wet bepaalde kunnen wij de Overeenkomst te allen tijde door opzegging doen eindigen, mits dat gebeurt met inachtneming van een, gelet op de omstandigheden, redelijke termijn.

3.11 In het geval communicatie tussen jou en ons plaatsvindt met behulp van e-mail en andere vormen van dataverkeer, dragen Partijen zorg voor gebruik van virusprotectie. De verzending van e-mail en andere vormen van dataverkeer geschiedt niet encrypted, tenzij Partijen daarover uitdrukkelijk andere afspraken hebben gemaakt. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor eventuele schade van jou of derden, die verband houdt met het voorgaande, tenzij sprake is van opzettelijk of bewust roekeloos handelen van onze zijde.

ARTIKEL 4 JOUW DOSSIER

4.1 Jij bent te allen tijde gerechtigd om op vooraf schriftelijk verzoek jouw Dossier kosteloos in te zien op ons kantooradres.

4.2 Afgifte van jouw (gedeelte van jouw) Dossier geschiedt uitsluitend aan jou of aan een ander door jou aangewezen, tegen afgifte van een gespecificeerde en door jou ondertekende verklaring van overname en slechts dan nadat de identiteit van degene die afgifte verlangt, is vastgesteld aan de hand van een geldig legitimatiebewijs. Bij het overdragen van een Dossier zijn wij gerechtigd hiervoor de te spenderen tijd op basis van de afgesproken Vergoeding in rekening te brengen, met een minimaal bedrag van € 265,00.

4.3 Afgifte van het Dossier of stukken daaruit kan uitsluitend plaatsvinden na het beëindigen van de Overeenkomst.

4.4 Jouw gegevens worden in onze administratie digitaal opgeslagen en zorgvuldig beheerd. Deze gegevens worden conform de AVG verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen verwerkt zolang daar een in de AVG genoemde rechtmatige grondslag voor bestaat zoals het aangaan van of de uitvoering van de Overeenkomst, ter controle op eventuele tegenstrijdige belangen of op basis van een wettelijke verplichting (zoals de verplichtingen op grond van de Wwft). In het kader van externe toetsing kunnen door de Nederlandse Orde van Advocaten een aantal, slechts formele, onder strikte geheimhouding, gegevens van jou bekeken worden.

4.5 Wij bewaren jouw Dossier digitaal gedurende tenminste vijf jaren na beëindiging van de Overeenkomst c.q. sluiting van het Dossier. Ingeval van een jaarlijks Dossier, geldt het voorgaande na afloop van dat bewuste jaar. De financiële gegevens, met betrekking tot Overeenkomsten en/of Dossiers, worden gedurende tenminste zeven jaren door ons bewaard. Jouw contactgegevens kunnen door ons gedurende tenminste 20 jaar worden bewaard ter controle op eventueel tegenstrijdige belangen. Het bewaren van deze gegevens wordt na 20 jaar gecontinueerd zolang er geen bezwaar wordt gemaakt.

4.6 Na het beëindigen van de Overeenkomst c.q. sluiten van het Dossier ontvang je eventueel aanwezige (originele) (proces)stukken per post geretourneerd of persoonlijk overhandigd. Wij hebben niet de verplichting en verantwoordelijkheid om (originele) (proces)stukken te bewaren na afloop van de Overeenkomst c.q. sluiten van het Dossier en dragen daarvoor geen aansprakelijkheid. Wij hebben geen fysiek archief.

4.7 Na afloop van de Overeenkomst c.q. sluiten van het Dossier, heb je recht op inzage in het digitale Dossier. Dit tegen vergoeding van gemaakte Extra Kosten.

ARTIKEL 5 BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS

5.1 Rekening houdend met de aard, de omvang, de context en het doel van de verwerking nemen wij passende technische en organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beschermen tegen inbreuk op beveiliging, vertrouwelijkheid of integriteit en andere ongeautoriseerde of onwettige vormen van verwerking.

5.2 Wij streven ernaar onze relaties te bewegen om een vertrouwd en veilig kanaal te gebruiken voor het uitwisselen van informatie.

5.3 Met derden, waar gegevens mee worden uitgewisseld, waarborgen wij dat tenminste eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van de persoonsgegevens is gegarandeerd. Wij verwerken geen persoonsgegevens buiten de Europese Economische Ruimte (EER).

5.4 Voor meer informatie over ons AVG-beleid verwijzen wij je naar de privacyverklaring op onze website.

ARTIKEL 6 WAT IS DE VERGOEDING EN WAT ZIJN DE EXTRA KOSTEN?

6.1 Voor de uitvoering van de Overeenkomst ben je een Vergoeding aan ons verschuldigd. Dit kan een vaste Vergoeding zijn, een Vergoeding op basis van onze uurtarieven of in de vorm van een overeengekomen VRF-jaarkaart. Deze vergoeding wordt vermeerderd met Extra Kosten, indien dat aan de orde is. Voor het maken van Extra Kosten is geen voorafgaande toestemming van jou noodzakelijk. Voor gereden kilometers brengen wij een bedrag van € 1,00 per voor de uitvoering van de Overeenkomst gereden kilometer (berekend op basis van de ANWB-routeplanner) en omzetbelasting bij je in rekening. Er worden geen algemene kantoorkosten in rekening gebracht. Voor reistijd in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst ben je geen Vergoeding verschuldigd, tenzij Partijen anders overeenkomen.

6.2 Wij behouden ons het recht voor om Vergoedingen te verhogen, zowel ten aanzien van uurtarieven als ten aanzien van de VRF-jaarkaart. Een eventuele verhoging wordt schriftelijk aan je bevestigd.

6.3 Tot de VRF-jaarkaart vallen alle voorkomende (korte) advieswerkzaamheden die wij voor jou verrichten op onze specialistische gebieden, te weten in zijn algemeenheid ‘onderneming en arbeid’ en overige (eenmalige) werkzaamheden die wij aanbieden. Niet onder de VRF-jaarkaart vallen (in elk geval) de volgende werkzaamheden, of wij moeten samen anders overeen zijn gekomen:

a. het voorbereiden en voeren van procedures waaronder, doch niet uitsluitend, kan worden verstaan het maken van bezwaar, het instellen van (hoger) beroep, het indienen van een klacht en/of het aanhangig maken van enig geschil;

b. het verrichten van onderzoeken / audits waaronder, doch niet uitsluitend, kan worden verstaan het verrichten van een due dilligence onderzoek;

c. het geven van (al dan niet bindende) uitspraken / adviezen als deskundige / auditor;

d. het geven van uitgebreide adviezen of opstellen van uitgebreide schriftelijke stukken;

e. het geven van cursussen, lezingen en workshops;

f. het opstellen (of aanpassen) van overeenkomsten;

g. het inschakelen van externen en de Extra Kosten die dit met zich meebrengt.

6.4 Wij bepalen of een opdracht tot het specialistische gebied behoort, zoals in het vorige lid bedoeld. Wij kunnen bovendien bepalen dat een opdracht wel of niet onder het bereik van de VRF-jaarkaart valt.

6.5 Een VRF-jaarkaart is opzegbaar tegen het einde van de kalendermaand, met in achtneming van een kalendermaand opzegtermijn, tenzij anders door Partijen is overeengekomen. Wij zijn bevoegd steeds per ommegaande de VRF-Jaarkaart op te zeggen.

6.6 Bij de aanvaarding van de opdracht bevestigen wij aan jou per brief, e-mail of ander digitaal bericht de verschuldigde Vergoeding, althans de wijze waarop deze wordt bepaald.

6.7 Wij zijn altijd gerechtigd betaling van een voorschot op de Vergoeding van jou te verlangen. De omvang van het voorschot wordt in gezamenlijk overleg tussen jou en ons vastgesteld. Ook zijn wij gerechtigd om andere vormen van zekerheid van jou te verlangen voor het uitvoeren van werkzaamheden.

ARTIKEL 7 WANNEER EN HOE MOET JE BETALEN?

7.1 De Vergoeding wordt maandelijks in rekening gebracht door middel van een declaratie, die wij naar je per e-mail/geautomatiseerd toezenden. Je bent verplicht voor of bij het aangaan van de Overeenkomt aan ons kenbaar te maken via welk e-mailadres onze declaratie kan worden toegezonden. Ingeval van de VRF-jaarkaart wordt vooraf per maand gedeclareerd. Indien Partijen een vaste Vergoeding (ook wel aangeduid als ‘fixed fee’) overeenkomen, ben jij in beginsel verplicht deze vooraf aan de uitvoering van de opdracht aan ons te voldoen. De werkzaamheden worden door ons aangevangen na betaling van de fixed fee, door bijschrijving op onze IBAN. Onder het bereik van de fixed fee vallen uitsluitend de werkzaamheden waarvoor de fixed fee is bepaald en zoals door ons medegedeeld. Overige werkzaamheden worden op basis van ons standaard uurtarief in rekening gebracht. Partijen kunnen in onderlinge overeenstemming afwijken van dit artikel.

7.2 Extra Kosten worden gedeclareerd op het moment dat wij deze kosten hebben moeten maken c.q. deze kosten aan ons zijn gedeclareerd, waartoe wij een declaratie naar jou versturen. Wij zullen de verschotten aan derden die een bedrag van € 100,00 te boven gaan niet voldoen, maar betaling van deze verschotten afhankelijk stellen van de betaling door jou (‘pay when paid’). Jij wordt tijdig door ons hierop gewezen. De gevolgen van te late betaling van de verschotten komen geheel voor rekening en risico van jou. Wij aanvaarden hier geen enkele aansprakelijkheid. De door ons geleden of te lijden schade als gevolg van te late betaling van verschotten aan derden, komen volledig voor jouw rekening en risico.

7.3 Een ontvangen voorschotbetaling van jou wordt verrekend met de einddeclaratie.

7.4 Ingeval van een gezamenlijk gegeven opdracht zijn de opdrachtgevers hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van de Vergoeding(en).

7.5 Wij zijn gerechtigd om vorderingen tussen jou en ons over en weer met elkaar te verrekenen.

7.6 Betaling van declaraties dient door jou, tenzij anders tussen ons is overeengekomen, binnen 14 kalenderdagen na factuurdatum te geschieden.

7.7 Betaling dient plaats te vinden door overschrijving van het verschuldigde bedrag op het op de declaratie vermelde IBAN ten name van ‘VRF Advocaten’ onder vermelding van het factuurnummer. Wij accepteren geen contante betalingen.

7.8 Na verstrijking van de betalingstermijn ben jij van rechtswege in verzuim en ben je over het opeisbare bedrag de wettelijke rente als bedoeld in artikel 6:119(a) van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek vermeerderd met een percentage van anderhalf procent over het opeisbare bedrag verschuldigd, zonder eerdere aanzegging.

7.9 Ontvangen betalingen worden eerst in mindering gebracht op de kosten, vervolgens op de verschuldigde rente en dan op de hoofdsom.

7.10 In geval dat jij betrokken raakt bij een (dreigende) liquidatie, (dreigend) faillissement of surseance van betaling zijn de door jou aan ons verschuldigde Vergoedingen onmiddellijk en volledig opeisbaar door ons.

7.11 Indien jij verzuimt een of meerdere van jouw verplichtingen ten opzichte van ons na te komen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte, te weten in ieder geval, doch niet uitsluitend, kosten verbonden aan de door ons zelf verrichte (incasso)werkzaamheden, waaronder het versturen van aanmaningen, het (telefonisch) sommeren tot betaling en het eventueel treffen van een betalingsregeling, voor jouw rekening, waarbij de kosten minimaal 15 procent van de vordering, met een minimum van € 1.000,00 bedragen.

7.12 Wanneer jij de declaratie niet betaalt, hebben wij naast de mogelijkheid van het treffen van invorderingsmaatregelen, het recht de uitvoering van de Overeenkomst (gedeeltelijk) te staken totdat de betaling alsnog is ontvangen. Wij zijn slechts dan bevoegd van dit opschortingsrecht gebruik te maken nadat wij jou daarvan tevoren op de hoogte hebben gesteld en aan jou nog een korte termijn gunnen om alsnog aan jouw betalingsverplichting te voldoen. De duur van de voornoemde termijn zal zijn aangepast aan de omstandigheden van het geval. Wij hebben het recht ook een Dossier met betrekking tot Overeenkomsten waarop de onbetaalde declaratie geen betrekking heeft, onder ons te houden tot op het moment dat volledige betaling heeft plaatsgevonden.

ARTIKEL 8 GELD VAN DERDEN

8.1 De aan ons gekoppelde Stichting beschikt over een rekening voor beheer van Derdengelden. Derdengelden kunnen worden gestort op de IBAN, beheert door de Stichting. Hiervan kan alleen gebruik worden gemaakt na uitdrukkelijke toestemming c.q. instructie van onze zijde. Het staat je niet vrij om uit eigen beweging gelden te (laten) storten op de IBAN van de Stichting.

8.2 Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van het IBAN van de Stichting wordt over gestorte derdengelden geen rente vergoed.

8.3 Derdengelden die jou toekomen worden in principe uiterlijk binnen 14 dagen na ontvangst onder verrekening van eventueel door jou aan ons verschuldigde Vergoedingen, overgemaakt op een door jou op te geven IBAN. Jij geeft bij voorbaat de stichting toestemming Derdengelden te verrekenen met eventueel door jou aan ons verschuldigde Vergoedingen. Contante betaling van ontvangen Derdengelden is niet mogelijk. Je bent je ervan bewust dat de Derdengelden alleen aan de rechthebbende toe kunnen komen, derhalve de natuurlijke of rechtspersoon waarvan wij de belangen hebben behartigd en in het kader waarvan Derdengelden worden gestort op de IBAN van de Stichting. De Stichting c.q. wij werken niet mee aan storting van Derdengelden op een andere IBAN dan die (mede) op naam van de rechthebbende is gesteld.

8.4 Indien jij of een derde per ongeluk of ten onrechte geld op het IBAN van de Stichting in plaats van op onze eigen IBAN voldoet, zijn wij en de Stichting gerechtigd dit zonder jouw (voorafgaande) toestemming te corrigeren.

8.5 Wij zijn gerechtigd de tijd besteed aan werkzaamheden ter zake de afwikkeling van Derdengelden als Vergoeding door te belasten.

ARTIKEL 9 INTELLECTUEEL EIGENDOM

9.1 Het is jou zonder voorafgaande schriftelijke toestemming door ons niet toegestaan door of namens ons geproduceerde adviezen, reglementen, overeenkomsten, modellen of andere voortbrengselen van de geest, al dan niet met inschakeling van derden, te verveelvoudigen, te openbaren en/of te exploiteren.

9.2 Daarnaast is het jou niet toegestaan, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming, zowel online of offline, ons logo, onze kantoornaam, foto’s, handelsnamen, of andere zaken waarop een intellectueel eigendomsrecht rust, te gebruiken, al dan niet in publicaties en/of andere uitingen aan derden, dan wel ons uit de voortbrengselen van geestelijke aard, zoals bedoeld in het eerste lid van dit artikel, te citeren of anderszins te gebruiken buiten de context waarin ze door ons zijn geproduceerd / geleverd.

9.3 Bij overtreding van de genoemde verboden in dit artikel ben je een direct opeisbare boete van € 25.000,00 voor iedere overtreding alsmede € 1.000,00 voor iedere dag of dagdeel dat de overtreding voortduurt aan ons verschuldigd, onverminderd ons recht om naast de boete (volledige) schadevergoeding te vorderen alsmede onverminderd alle overige rechten van ons.

ARTIKEL 10 WAT TE DOEN BIJ EEN KLACHT OF GESCHIL?

10.1 Een Klacht dient als zodanig te worden aangeduid en gemotiveerd én schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt ter attentie van de Klachtenfunctionaris, binnen drie maanden na het moment waarop jij kennis nam of redelijkerwijs kennis had kunnen nemen van het handelen of nalaten dat tot jouw Klacht aanleiding heeft gegeven.

10.2 De Klacht wordt door de Klachtenfunctionaris in behandeling genomen. De Klachtenfunctionaris stelt degene waarover geklaagd wordt in kennis van de Klacht en stelt diegene in staat om (schriftelijk) te reageren op de Klacht.

10.3 Degene over wie is geklaagd probeert samen met Klager tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de Klachtenfunctionaris.

10.4 De Klachtenfunctionaris handelt de Klacht af, uiterlijk binnen een maand na ontvangst van de Klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan jou over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de Klacht wordt gegeven.

10.5 De Klachtenfunctionaris stelt de Klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de Klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen. Indien de Klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de Klager, de Klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de Klacht. Indien de Klacht na behandeling niet of niet naar tevredenheid is opgelost, kan de Klager zich wenden tot de Deken of de bevoegde rechter.

10.6 De Klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de Klacht.

10.7 Een Klacht met betrekking tot een declaratie dient, op straffe van nietigheid, binnen 14 dagen na factuurdatum kenbaar te worden gemaakt.

10.8 Alle geschillen waarbij wij worden betrokken worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van het arrondissement van de plaats waar wij zijn gevestigd.

10.9 Wij zijn niet aangesloten bij de Geschillenregeling Advocatuur.

ARTIKEL 11 WAARVOOR ZIJN WIJ WEL EN NIET AANSPRAKELIJK?

11.1 Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat is uitgegaan van de door jou verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.

11.2 Wij zijn niet aansprakelijk voor uit een opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst voor jou voortvloeiende schade, indien die opschorting het gevolg is van het verzuim van jou om tot tijdige betaling van onze declaraties over te gaan of voortvloeit uit de voorwaarden zoals bepaald in deze Algemene Voorwaarden en/of de Overeenkomst.

11.3 Wij zijn nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder inbegrepen, maar niet beperkt tot, gevolgschade, gederfde winst, vermogensschade, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.

11.4 Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden geen rechten ontlenen. Jij vrijwaart ons tegen vorderingen van derden die stellen schade te hebben geleden door of die verband houden met de door ons ten behoeve van jou verrichte werkzaamheden.

11.5 Geen van Partijen is jegens de andere partij aansprakelijk voor eventuele schade die het gevolg is van de verzending van virussen en/of andere onregelmatigheden en/of beschadigd ontvangen berichten in het dataverkeer.

11.6 Iedere aansprakelijkheid van ons voor schade die voortvloeit uit, of verband houdt met een toerekenbare tekortkoming en/of onrechtmatige daad, of die is gebaseerd op enige andere rechtsgrond, is beperkt tot het door onze beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar daadwerkelijk uitgekeerde bedrag, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering.

11.7 Beperkingen van aansprakelijkheid ten gunste van ons strekken ook ten gunste van werknemers en niet-ondergeschikte vertegenwoordigers en hulppersonen van ons.

11.8 Alle aanspraken van jou vervallen 12 maanden na het moment waarop jij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze aanspraken of andere rechten of bevoegdheden.

11.9 Aan algemene uitingen van onze zijde, op onze website, sociale mediakanalen of op andere wijzen, kunnen nimmer rechten worden ontleend. Wij dragen nimmer aansprakelijkheid voor de inhoud. Hyperlinks op de website van www.vrfadvocaten.nl naar websites van derden worden alleen opgenomen om de bezoeker van de website van dienst te zijn. Door deze hyperlinks te gebruiken wordt de website van www.vrfadvocaten.nl zelf verlaten. Wij hebben geen enkele controle-activiteit uitgevoerd ten aanzien van de websites die aan de website van www.vrfadvocaten.nl gelinkt zijn en controleren niet hoe deze worden beheerd, wat de inhoud is en wat de beschikbaarheid voor het gebruik is, noch zijn wij daar verantwoordelijk voor. Wij garanderen en verklaren dus niets met betrekking tot deze websites, of wel tot het materiaal dat van die websites gehaald kan worden, of voor ongeacht welk resultaat dat door het gebruik ervan verkregen kan worden. Mocht de bezoeker van de website van www.vrfadvocaten.nl besluiten zich toegang tot de websites van derden al dan niet via de website www.vrfadvocaten.nl te verschaffen, dan doet de bezoeker dat uitsluitend op eigen verantwoording en voor eigen risico. Wij aanvaarden hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

ARTIKEL 12 ANDERE VOORWAARDEN

12.1 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van jou wordt uitdrukkelijk door ons van de hand gewezen.

12.2 De bepalingen van de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden, waarvan het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat zij ook na beëindiging van de Overeenkomst van kracht blijven, zullen nadien van kracht blijven en Partijen blijven binden.

12.3 Indien de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden nietige bepalingen bevatten, leidt dat niet tot nietigheid van de overige bepalingen in de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden. De nietige bepaling zal worden vervangen door een rechtsgeldige bepaling, die zoveel mogelijk overeenkomt met de bedoelingen van Partijen ten aanzien van de nietige bepaling.

12.4 Op de rechtsverhouding tussen Partijen is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.5 Je bent ervan op de hoogte dat wij als advocatenkantoor verplicht zijn, op grond van de Wwft, om ongebruikelijke transacties te melden. Deze meldingen dienen wij te doen bij de FIU-Nederland. Je aanvaardt de gevolgen die hieruit kunnen voortvloeien.

12.6 Wij zijn te allen tijde gerechtigd wijzigingen in deze algemene voorwaarden aan te brengen. De gewijzigde algemene voorwaarden zijn van toepassing op nieuwe en lopende Overeenkomsten. De meest actuele versie van de algemene voorwaarden staat op onze website www.vrfadvocaten.nl en is in te zien op ons bezoekadres.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details