Voor uitleners

VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Wat kunnen wij voor jou ALS UITLENER betekenen?

ADVISEREN

1. Wat betekent de toelatingsplicht voor mij als uitlener?

Voor alle uitleners die onder de reikwijdte van het toelatingsstelsel vallen, wordt het verboden om zonder toelating arbeidskrachten ter beschikking te stellen. Uitleners kunnen de Minister van SZW om toelating verzoeken. Je moet de toelating tijdig aanvragen en vernieuwen. Om de toelating te behouden moet je (blijven) voldoen aan de daaraan gestelde voorwaarden en verplichtingen, waaronder het normenkader.

2. Geldt de toelatingsplicht voor mij, oftewel, val ik binnen de werkingssfeer van de Waadi?

Wij bieden (strategisch) advies over de vraag of jij voldoet aan de definitie van terbeschikkingstelling zoals wordt bedoeld in de Waadi en of jij dus valt onder de toelatingsplicht. Oftewel val je onder de werkingssfeer van de Waadi, ja of nee? En als het antwoord ja is, wat zijn de gevolgen van terbeschikkingstelling?

3. Welke voorgestelde aanvullende verplichtingen ten opzichte van het bestaande SNA-normenkader zijn er voor mij als uitlener?

  • om toelating te verkrijgen en te behouden, moet je voldoen aan de eisen in een normenkader dat nog in lagere regelgeving wordt vastgesteld;
  • je moet voldoen aan de Waadi;
  • je moet een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor rechtspersonen overleggen;
  • je moet voldoen aan de financiële zekerheidsverplichting, lees hieronder in welke gevallen je daaraan moet voldoen;
  • je moet de arbeidsvoorwaarden die gelden bij de terbeschikkingstelling onverwijld schriftelijk mededelen aan de arbeidskracht die ter beschikking wordt gesteld. Dit is een aanvullende wettelijke verplichting op de informatieplicht die alle werkgevers hebben op grond van artikel 7:655 BW. Deze extra verplichting kennen uitzenders al die de ABU- of NBBU-cao volgen.

4. Ik leen in en door, moet ik dan ook voldoen aan de Waadi-toelatingsplicht?

De hoofdregel van de toelatingsplicht is dat alle uitleners toelating moeten hebben. Het is alle inleners verboden om zaken te doen met niet toegelaten uitleners. Doorleners zijn zowel uit- als inlener. Dit betekent dat je als uitlener onder de toelatingsplicht valt en als inlener alleen arbeidskrachten mag inlenen van toegelaten uitleners.

5. Wanneer treedt de Waadi-toelatingsplicht in werking en moet ik hieraan voldoen?

De regering streeft ernaar de Wtta per januari 2025 in werking te laten treden. De toelatingsplicht wordt dan waarschijnlijk per 1 januari 2026 ingevoerd. Uitgaande van de beoogde inwerkingtredingsdatum moet je de aanvraag voor de (voorlopige) toelating vóór 1 juli 2025 indienen. Als de Minister van SZW op 1 januari 2026 nog niet over deze aanvraag heeft besloten, kun je zonder toelating arbeidskrachten ter beschikking blijven stellen. Als je op of na 1 juli 2025 een aanvraag indient kun je geen gebruik maken van het overgangsrecht.

6. Blijft de zogenoemde Waadi-registratie in het handelsregister van de Kamer van Koophandel bestaan als de Waadi-toelatingsplicht gaat gelden?

Nee.

7. Ik heb gehoord dat ik financiële zekerheid moet stellen als uitlener, klopt dat?

Ja. Een uitlener die in aanmerking wil komen voor toelating dient financiële zekerheid te stellen. Dit is bedoeld om verplichtingen na te kunnen komen tegenover de ter beschikking gestelde arbeidskrachten en de Staat.

8. Hoe hoog is de financiële zekerheid die ik moet stellen?

Je moet een bedrag van € 100.000,00 als financiële zekerheid stellen. Ben je een startende ondernemers? Dan geldt voor jou bij de aanvraag van voorlopige toelating een verlaagd bedrag, te weten € 50.000,00.

9. Ik ben als uitlener al jaren actief, moet ik dan ook voldoen aan de financiële zekerheidsplicht?

Nee, mits je bij de aanvraag tot toelating voldoet aan de volgende voorwaarden:

  • Je was in de vier jaar vóór de invoeringsdatum onafgebroken ingeschreven in het Handelsregister, met het ter beschikking stellen van arbeidskrachten als bedrijfsactiviteit.
  • Je hebt in die vier jaar aantoonbaar arbeidskrachten ter beschikking gesteld.
  • Je overlegt bij de aanvraag van het certificaat een verklaring van de Belastingdienst dat je op het moment van afgifte van deze verklaring de verschuldigde belastingen en premies hebt voldaan (de zogeheten schone verklaring). Deze verklaring mag bij de aanvraag niet ouder zijn dan drie maanden.

10. Ik ben een in het buitenland gevestigde uitlener, moet ik ook voldoen aan de toelatingsplicht?

Ja.

11. Moeten in het buitenland gevestigde uitleners in het kader van de Waadi-toelatingsplicht ook een VOG verstekken?

Nee, tenzij de buitenlandse uitlener een Nederlandse bestuurder heeft dan moet die bestuurder wel een VOG overleggen. In alle andere gevallen niet.

12. Ik werk met arbeidsmigranten, moet ik nog rekening houden met extra verplichtingen als ik huisvesting ter beschikking stel?

Ja, er worden nadere eisen gesteld aan de huisvesting die door uitleners ter beschikking worden gesteld. de aangeboden huisvesting dient te zijn van een woningcorporatie, ofwel de huisvesting voldoet aan bij cao gestelde eisen en moet daarvoor gecertificeerd zijn (denk aan SNF-keurmerk). In het normenkader kan nader worden bepaald in welke gevallen wordt getoetst aan de naleving van deze eis.

13. Zijn er uitzonderingen voor startende ondernemers?

Ook startende ondernemers moeten aan de nieuwe verplichtingen uit de Wtta voldoen. Wel geldt voor startende ondernemers dat ze bij de aanvraag van voorlopige toelating een verlaagd bedrag, te weten € 50.000,00 als financiële zekerheid hebben.

14. Kunnen jullie een presentatie verzorgen over de nieuwe toelatingsplicht?

Wij verzorgen presentaties over allerlei arbeidsrechtelijke onderwerpen en dus ook over de nieuwe toelatingsplicht. Wij spreken geregeld op congressen, seminars en bij bedrijven. Neem contact met ons op als je ons wilt inschakelen.

15. Kunnen jullie mij in contact brengen met een inspectie-instelling om het SNA-keurmerk te verkrijgen?

Ja, neem contact met ons op.

16. Ik heb behoefte aan meer advies, met welke vragen kunnen jullie ons nog meer helpen?

Jouw belang en de continuïteit van je onderneming staan bij ons centraal. We verstrekken allerlei adviezen als gaat om het inlenen en uitlenen van personeel. Wij kunnen advies geven aan jou over vragen zoals: Valt mijn onderneming onder de reikwijdte van terbeschikkingstelling zoals wordt bedoeld in de Waadi? Moet ik voldoen aan de Waadi-toelatingsplicht? Welke afspraken kan ik maken met inleners in het kader van de Waadi-toelatingsplicht? Ben ik ook aansprakelijk voor boetes van de inlener in het kader van de Waadi-toelatingsplicht? Ik krijg een controle van de Nederlandse Arbeidsinspectie, wat moet ik doen? Mijn onderneming heeft een boete opgelegd gekregen of is stilgelegd, wat kan ik doen? Wij kunnen je adviseren en bijstaan als dat nodig is. Ook kunnen wij een bezwaarschrift indienen of procederen bij de rechter als dat nodig is. We procederen indien nodig tot bij de hoogste rechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Is er enige spoed bij je zaak, dan kunnen we desgewenst ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter.

CONTRACTEN OPSTELLEN/AANPASSEN

17. Kunnen jullie mij helpen met modelbedingen voor mijn contracten met inleners?

Wij kunnen modelbedingen aanleveren voor in de contracten tussen inleners en uitleners over de toelatingsplicht en wie welke verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid draagt. Of bestel de modelbedingen gemakkelijk via clairecontractcheck.com

JURIDISCHE BIJSTAND

18. Wie gaat de naleving van de toelatingsplicht uitvoeren?

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan handhavend op gaan treden tegen zowel uitleners als inleners die arbeidskrachten inlenen van uitleners die niet voldoen aan de toelatingsplicht.

19. Ik ben het niet eens met een beslissing, welke rol kunnen jullie hierin spelen?

Wij kunnen bezwaarprocedures en gerechtelijke procedures voeren tegen besluiten. Denk aan het voeren van boetezaken of het vragen van een voorlopige voorziening bij de rechter. Wij procederen nu bijvoorbeeld ook tegen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en/of de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake naleving van arbeidswetten zoals Waadi, WML, Atw en Arbowet zaken.

20. Er volgt een sanctie, wat kunnen jullie voor mij doen?

Bij een sanctie kunnen wij je begeleiden en desgewenst procederen. Daarnaast kunnen wij een voorlopige voorziening vragen bij de rechter.

OVERIG

21. Heb je een andere vraag?

Wij bieden jou oplossingen en adviezen zodat jij op tijd voorbereid bent, sterk blijft in flexwerk en zorgeloos kunt ondernemen. Neem contact met ons op via onderstaande button. Wij staan graag voor je klaar.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details