Nieuws

VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Inkomensgarantie: wat, wanneer en hoe?

Sinds de invoering van de inkomensgarantie in de ABU- en NBBU-cao’s merken wij dat uitzendondernemers vragen hebben over dit onderwerp. Hieronder beantwoorden we een aantal vragen over de inkomensgarantie uit onze eigen praktijk.

Wat is de inkomensgarantie?

De uitzendkracht die kwalificeert als een niet-permanent in Nederland woonachtige arbeidsmigrant (hierna verder te noemen ‘uitzendkracht’)  heeft gedurende de eerste twee maanden ten minste recht op een bedrag ter hoogte van het voltijdsminimum (jeugd)loon, ongeacht de contractduur en het aantal gewerkte uren (‘de inkomensgarantie’).

Hoe weet je of er sprake is van een niet-permanent in Nederland woonachtige arbeidsmigrant?

Door te toetsen of voldaan wordt aan één van de volgende voorwaarden:

 • de uitzendkracht is door of in opdracht van de uitzendonderneming buiten Nederland geworven;
 • en/of de uitzendkracht is in Nederland gehuisvest om in Nederland te werken.

Hieronder valt niet de uitzendkracht die grensarbeider is en zijn permanente thuisadres in België of Duitsland heeft en werkt in Nederland.

Wanneer heeft de uitzendkracht recht op inkomensgarantie?

Als de uitzendkracht:

 • voor het eerst voor werk bij de uitzendonderneming naar Nederland komt; én
 • door die uitzendonderneming of in opdracht van die uitzendonderneming door een derde buiten Nederland is geworven.

Let op, het zijn dus cumulatieve voorwaarden. Dit betekent dat aan beide voorwaarden moet zijn voldaan.

Geldt de duur van de inkomensgarantie (twee maanden) in alle gevallen?

Nee, de ABU- en NBBU-cao’s kennen een aantal uitzonderingsgevallen.

De periode van inkomensgarantie wordt naar rato verkort, als er sprake is van een contractueel vastgelegd kortdurend project. Daarbij dient aan de uitzendkracht vooraf, in het thuisland, duidelijkheid te zijn verschaft ten aanzien van de duur en de voorwaarden van het project. Over die kortere periode geldt onverkort het recht op ten minste een bedrag ter hoogte van het voltijdsminimum (jeugd)loon. Als achteraf blijkt dat het project toch twee maanden of langer duurt dan geldt alsnog een periode van twee maanden, waarover het recht op tenminste het voltijds minimum (jeugd)loon geldt. Onduidelijk blijft echter wat dient te worden verstaan onder een kortdurend project. De ABU-en NBBU-cao’s hebben niet omschreven wanneer er sprake is van een kortdurend project. Een uitzendbeding wordt kennelijk niet aangemerkt als een kortdurend project. De inkomensgarantie geldt ook bij een uitzendovereenkomst met uitzendbeding en zelfs als de uitzendovereenkomst door het inroepen van het uitzendbeding eindigt.

De inkomensgarantie vervalt indien binnen twee weken na aanvang van de werkzaamheden zich een situatie voordoet zoals bijvoorbeeld disfunctioneren, verwijtbaar handelen door de uitzendkracht of in andere gevallen waarbij een inkomensgarantie niet goed past en de uitzendonderneming om die reden de uitzendkracht niet meer kan of wil te werk stellen. Indien de voornoemde situatie zich voordoet, heeft de uitzendkracht wel recht op:

 • een thuiskomstgarantie, waarbij de vervoerskosten naar het thuisland door de uitzendwerkgever worden betaald;
 • de mogelijkheid om aansluitend nog vijf aaneengesloten nachten in de door de uitzendonderneming gefaciliteerde huisvesting te verblijven op kosten van de uitzendonderneming;
 • het kwijtschelden van eventuele openstaande schulden, die opgebouwd of ontstaan zijn in de eerste twee weken met de komst van de uitzendkracht naar Nederland, voor zover deze op basis van de wettelijke regels niet konden worden ingehouden en/of verrekend. Dit betreffen schulden voor zover ze gefaciliteerd zijn door de uitzendonderneming en betrekking hebben op:
  • vervoer thuisland-Nederland;
  • vervoer woon-werkverkeer;
  • huisvesting; en/of
  • zorgverzekering.

Wanneer begint de twee maanden periode voor de inkomensgarantie te lopen?

De ABU- en NBBU-cao’s vermelden hierover niets. Wij achten het verdedigbaar dat de twee maanden termijn aanvangt op het moment dat de uitzendovereenkomst aanvangt. Of als is afgesproken met de uitzendkracht dat de uitzendovereenkomst aanvangt bij aanvang van het werk, achten wij het verdedigbaar, dat het moment van aanvang van de werkzaamheden als aanvang van de twee maanden periode geldt.

Geldt de inkomensgarantie als de uitzendkracht zelf niet fulltime wenst te werken?

Ja. De inkomensgarantie geldt ongeacht het aantal uren en de afgesproken arbeidsomvang.

Geldt de inkomensgarantie ook als de uitzendkracht na de start van de uitzendovereenkomst of aanvang van het werk zelf de uitzendovereenkomst opzegt?

Alhoewel de ABU- en NBBU-cao’s hierover niets vermelden, achten wij het verdedigbaar dat in een dergelijk geval geen recht bestaat op de inkomensgarantie. Het zal echter wel afhangen van het antwoord op de vraag of daadwerkelijk sprake is van vrijwillig vertrek.

Heb je vragen over de inkomensgarantie of anderszins?

Neem contact op met één van jouw advocaten sterk in flexwerk als je vragen hebt over de inkomensgarantie of anderszins. Ook hebben wij modelbepalingen opgesteld waarmee je in de uitzendovereenkomst zowel voor jezelf als voor de uitzendkracht duidelijk kunt maken wat er over en weer van elkaar verwacht mag worden. Tevens hebben wij modelbepalingen opgesteld voor in de overeenkomt met het wervingsbureau. Meer weten? Stuur een e-mail aan info@vrfadvocaten.nl of bel naar +31(0)13 820 09 52.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak.

Details