Voor uitleners

VRF Advocaten, sterk in flexwerk. Echt. Altijd.

Wat kunnen wij voor jou betekenen als uitlener?

ADVISEREN

Geldt de certificeringsplicht voor mij, oftewel, val ik binnen de werkingssfeer van de Waadi?

(Strategisch) advies inzake wel of geen terbeschikkingstelling zoals wordt bedoeld in de Waadi alsmede wel of geen certificeringsplicht. Oftewel val je onder de werkingssfeer van de Waadi, ja of nee? En als het antwoord ja is, wat zijn de gevolgen van terbeschikkingstelling?

Welke voorgestelde aanvullende verplichtingen ten opzichte van het bestaande SNA-normenkader zijn er voor mij als uitlener?

  • betaling van het juiste loon op grond van de loonverhoudingsnorm;
  • een verklaring omtrent gedrag (VOG) voor rechtspersonen;
  • een bankgarantie (hier zijn mogelijk vrijstellingen voor te verkrijgen);
  • het aanbieden van gecertificeerde huisvesting (door woningcorporatie of gecertificeerd verhuurder);
  • het doorgeleiden van informatie over veiligheid op de werkplek (voorafgaand aan terbeschikkingstelling);
  • controle op pensioenaansluiting.

Heb ik met de nieuwe certificering extra administratieve lasten?

Ja, je wordt bijvoorbeeld als uitlener verplicht om – zoals de meeste nu al doen – in je administratie bij te houden welke arbeidskrachten je aan welke inlener ter beschikking stelt. Vervolgens meld je aan de inlener om welke krachten het gaat en zij dienen deze informatie op te slaan in hun administratie.

Wat is het tijdspad van de verplichte certificering?

Uitleners kunnen middels een ‘ingroeimodel’ mogelijk al vanaf 1 augustus 2024 een certificaat aanvragen. Als je als uitlener vóór 1 augustus 2024 een aanvraag voor het certificaat doet, kun je in de overgangssituatie blijven uitlenen tot de certificerende instelling een besluit genomen heeft. De certificerende instelling is namelijk op zijn vroegst pas in de zomer van 2024 operationeel. Wij adviseren dan ook om gebruik te maken van het ‘ingroeimodel’ om te voorkomen dat eventuele vertraging bij de certificerende instelling ervoor zorgt dat uitlenen niet meer mogelijk is.

Ik heb behoefte aan meer advies, met welke vragen kunnen jullie ons nog meer helpen?

Jouw belang en de continuïteit van je onderneming staan bij ons centraal. We verstrekken allerlei adviezen als gaat om het inlenen en uitlenen van personeel. Ter illustratie, stel dat het normenkader zou verplichten dat de werkgever aantoonbaar de loonstroken moet verstrekken aan de werknemers. Wij kunnen dan advies geven aan flexondernemers over de betekenis hiervan, maar ook over de praktische invulling daarvan. Oftewel hoe doe je dat dan? En als het mis gaat, wat zijn dan de mogelijkheden? Wij kunnen je verder adviseren of je wel of niet valt onder de werkingssfeer van de verplichte certificering, welke afspraken je moet maken als uitlener en hoe je moet reageren op een brief van de Nederlandse Arbeidsinspectie of een andere controlerende instantie. Ook kunnen wij een bezwaarschrift indienen of procederen  bij de rechter als dat nodig is. We procederen als  het nodig is tot bij de hoogste rechter, de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Is er enige spoed bij je zaak, dan kunnen we desgewenst ook een voorlopige voorziening vragen aan de rechter.

Zijn er uitzonderingen voor startende ondernemers?

Het kabinet heeft het voornemen om voor startende uitleners een voorlopig certificaat beschikbaar te stellen. Nieuwe uitleners kunnen immers nog niet voldoen aan de eisen van het normenkader omdat ze feitelijk nog niet aan het uitlenen zijn.

Kunnen jullie een presentatie verzorgen over het nieuwe certificeringsstelsel?

Wij verzorgen presentaties over allerlei arbeidsrechtelijke onderwerpen en dus ook straks over het nieuwe certificeringsstelsel. Wij spreken geregeld op congressen, seminars en bij bedrijven.

CONTRACTEN OPSTELLEN/AANPASSEN

Kunnen jullie mij helpen met modelbedingen voor mijn contracten met inleners?

Wij kunnen modelbedingen aanleveren voor in contracten tussen inleners als uitleners over de certificering en wie draagt welke verantwoordelijkheid alsmede aansprakelijkheid.

Kunnen jullie helpen bij het opstellen/aanpassen van overeenkomsten?

We kunnen model- of op maat gemaakte arbeidsovereenkomsten, uitzendovereenkomsten en payrollovereenkomsten opstellen of desgewenst aanpassen.

JURIDISCHE BIJSTAND

Wie gaat de naleving van de certificering uitvoeren?

De Nederlandse Arbeidsinspectie kan handhavend op gaan treden tegen zowel uitleners als inleners die arbeidskrachten inlenen van niet-gecertificeerde uitleners.

Ik ben het niet eens met een beslissing, welke rol kunnen jullie hierin spelen?

Wij kunnen bezwaarprocedures en gerechtelijke procedures voeren tegen besluiten van het zelfstandig bestuursorgaan. Denk aan het voeren van boetezaken of het vragen van een voorlopige voorziening bij de rechter. Wij procederen nu bijvoorbeeld ook tegen de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en/of de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid inzake naleving van arbeidswetten zoals Waadi, WML, Atw en Arbowet zaken.

Ik heb een besluit tot intrekking van mijn certificaat ontvangen en ik ben het hier niet mee eens, wat kunnen jullie voor mij betekenen?

De intrekking van het certificaat treedt na vier weken na de bekendmaking van het intrekkingsbesluit in werking. Wij kunnen bij een dergelijk besluit je adviseren, begeleiden en desgewenst procederen. Neem direct contact met ons op, zodat je op het juiste moment de juiste stappen zet.

OVERIG

Heb je een andere vraag?

Wij bieden jou oplossingen en adviezen zodat jij op tijd voorbereid bent, sterk blijft in flexwerk en zorgeloos kunt ondernemen. Neem contact met ons op via onderstaande button. Wij staan graag voor je klaar.

Wij gebruiken cookies. Daarmee analyseren we het gebruik van de website en verbeteren we het gebruiksgemak. Details