Brex(f)it: Wonen en werken in het Verenigd Koninkrijk post-Brexit

vrijdag, 08 maart 2019

Brex(f)it: Wonen en werken in het Verenigd Koninkrijk post-Brexit

EU ingezetenen hebben de vrijheid om te wonen en te werken in de EU-lidstaten. Door Brexit eindigt dit voor het Verenigd Koninklijk (VK). Wat betekent dat voor uw medewerkers uit Nederland die in het VK willen blijven wonen en werken? Maak tijdig uw onderneming en uw medewerkers ‘Brexfit’!

Deal op 29 maart 2019

In de voorlopige overeenkomst tussen het VK en de EU blijft de vrijheid om te wonen en werken in het VK hetzelfde tot het einde van de transitieperiode op 31 december 2020. Er is dan ook nu geen actie nodig.

EU/EEA ingezetenen, die vanaf 2021 willen blijven werken en wonen in het VK, moeten uiterlijk op 30 juni 2021 een aanvraag doen in het door de Britse regering ingesteld  EU Settlement Scheme. Het aanvraagprogramma is op 30 maart 2019 volledig operationeel. Als je een aanvraag doet krijg je één van de twee volgende statussen:

- Settled Status : inwoner van het VK voor aaneengesloten periode van ten minste vijf jaar vanaf het moment van aanvraag.

- Pre-Settled Status : inwoner van het VK voor een periode van minder dan vijf jaar vanaf het moment van aanvraag. De status is geldig voor de duur van vijf jaar. Een aanvullende aanvraag in die periode is noodzakelijk.

No deal op 29 maart 2019

Als er geen deal komt, dan gelden de afspraken in de voorlopige overeenkomst tussen het VK en EU niet. De Britse regering heeft in ieder geval bevestigd dat het EU Settlement Scheme ook gehandhaafd blijft  in de situatie van een no deal. De uiterlijke termijn voor aanvraag wordt dan 31 december 2020. Dus 6 maanden korter.(Klik hier voor meer informatie over  EU Settlement Scheme). Er is in ieder geval geen directe actie noodzakelijk. Wellicht wel vanaf 30 maart 2019.

Wat verandert er na de overgangsperiode?

De EU/EEA ingezetenen die willen werken en wonen in het VK na de Brexit (en de overgangsperiode), moeten voldoen aan de immigratie regels die op dat moment gelden in het VK. EU/EEA ingezetenen krijgen geen voorkeursbehandeling.

Hoe bepaalt u het toepasselijk rechter na Brexit?

Na Brexit (en de overgangsperiode) moet voor iedere situatie vastgesteld worden wat het toepasselijk recht is ten aanzien van de arbeidsovereenkomst. In de EU wordt dit bepaald door Rome I. Dit heb is in de voorgaande blog toegelicht.

Na Brexit, is Rome I niet langer van toepassing in het VK. De Britse rechter zal het toepasselijke recht moeten bepalen gebaseerd op het Engelse (internationale) privaatrecht. Er zijn dan twee scenario’s denkbaar:

1. Rechtskeuze in de overeenkomst:

Het ligt in de lijn der verwachting dat de Britse rechter een rechtskeuze in de overeenkomst zal respecteren, behalve wanneer dit in strijd zou zijn met dwingend recht in het VK. Ingeval de rechtskeuze in de overeenkomst Engels recht betreft, moet u er zich van bewust zijn dat het nog niet te voorspellen is wat de gevolgen van Brexit zijn voor het Engels recht. Als gevolg van de Brexit zijn EU verordeningen niet langer van toepassing in het VK. Richtlijnen die al zijn geïmplementeerd kunnen worden ingetrokken. Het is nog niet te voorzien hoe het VK hiermee om zal gaan.

2. Geen rechtskeuze in de overeenkomst:

Als er geen rechtskeuze is gemaakt in de overeenkomst is het onduidelijk wat het toepasselijk recht zal zijn. Het is te verwachten dat de Britse rechter aansluiting zal zoeken bij Rome I. Maar enige zekerheid hierover ontbreekt nog.

Het kan raadzaam zijn om een rechtskeuze te maken in de (arbeids)overeenkomst voor ander recht dan het recht in het VK.

Wanneer is uw werknemer Brexfit?

Voor de huidige Nederlandse werknemers in het VK verandert er tot juni 2021 niets ingeval van een deal en tot december 2020 ingeval van no deal. Gedurende deze periode moet de Nederlandse werknemer een aanvraag doen in het EU Settlement Scheme.

EU werknemers, die na Brexit gaan werken in het VK, zullen aan de dan geldende VK immigratie regels moeten voldoen.

Wat de situatie op 29 maart 2019 ook zal zijn, wees als werkgever bewust van het toepasselijk recht op de arbeidsovereenkomst. Heeft u vragen over de betekenis van Brexit voor uw onderneming, neem dan contact met ons op via: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. / +31(0)13- 820 09 52.

 

English translation:

What does the Brexit mean for employees from the Netherlands working in the United Kingdom (UK)? In the EU there is Freedom of Movement rights for EU nationals. This ends regarding the UK when the UK leaves the EU. What does this mean for your Dutch employees in the UK if the UK leaves the EU? Being prepared makes your company Brexfit!

Deal on March 29, 2019

In the Draft Withdrawal Agreement between the UK and the EU, rights for EU nationals moving to, working and living in the UK will essentially remain the same until the end of the proposed transition period on December 31, 2020. For now, no action is needed.

EU/EEA nationals who are resident and working in the UK at the end of 2020 and wishing to remain so will need to apply to the EU Settlement Scheme, established by the UK government, at the latest by June 30, 2021. The scheme will be fully open on March 30, 2019. If you apply to the EU Settlement Scheme, you will receive either one of the following status:

- Settled Status : resident in the UK for a continuous period of at least five years at the date of the application.

- Pre-Settled Status : resident in the UK for less than five years at the time of the application. The status is valid for five years. Further application is necessary.

No deal on March 29, 2019

If the UK leaves the EU with no deal, then the terms of the Draft Withdrawal Agreement will not apply. However, the UK government has confirmed that the EU Settlement Scheme will remain in place in the event of no-deal, although the final date for applications will be brought forward by six months to the end of December 2020 instead of June 30, 2021 (Click here for more information about the EU Settlement Scheme). Therefore no action is required directly, but possible from March 30, 2019.

After Brexit (and transition period)

EU/EEA citizens that want to work and live in the UK, will be required to comply with UK immigration rules in force at the time. They will not be given preferential status due to nationality.

How do you determine the applicable law after Brexit?

After Brexit (and the transition period) you need to establish in each situation what the applicable law regarding the employment agreement will be. In the EU, the applicable law for contractual obligations is established in Rome I. You can read about this in our previous blog.

After Brexit, Rome I no longer applies for the UK. The UK court will establish the applicable law on UK (international) private law. What will be the situation?

1. Choice of applicable law in the agreement:

It is to be expected that if parties have determined the applicable law in the agreement, the UK court will respect that choice, unless there is a conflict with mandatory provisions in the UK. Note that if UK law is the applicable law in the agreement, it is hard to predict what the consequences of Brexit will be for UK law. Because of Brexit several EU regulations are no longer applicable in the UK, guidelines which are already implemented can be revoked. As of yet it is uncertain what the UK will do.

2. No choice of applicable law in the agreement:

If no applicable law is chosen in the agreement, it is not clear what the applicable law will be. There is a strong possibility that the UK court will seek connection with the rules in Rome I. But we can’t be sure.

We strongly advise you to make an explicit choice of applicable law in the (employment) agreement for a different law than UK law.

When will your Dutch employees be Brexfit?

For current Dutch employees in the UK, nothing will change during the transition period until June, 2021  in case of a deal, and December, 2020 in case of no deal. During the transition period the employee must apply to the EU Settlement Scheme.

New Dutch employees who will start working in the UK after Brexit, will need to comply with UK immigration rules.

Whatever the situation on March 29, 2019 might be, as an employer you should be aware of the applicable law regarding the employment agreement.  

Plaats een reactie

U plaatst een reactie als gast

FaLang translation system by Faboba