De Wab moet nog in werking treden, maar twee herzieningssituaties voor de WW-premie worden nu al uitgesteld

Door de inzet van uitzendkrachten op "besmet werk" (werkzaamheden die de stakende werknemers van de inlener normaliter verrichtten) in distributiecentra van Jumbo, heeft OTTO het zogeheten "onderkruipersverbod" overtreden. Dit oordeelde de rechter te Den Bosch op 24 januari 2019. Wat betekent deze uitspraak voor de flexmarkt?

Wat was er aan de hand in de zaak tegen OTTO?

Begin 2017 hebben FNV en CNV enerzijds en Jumbo anderzijds uitgebreid onderhandeld over een nieuwe CAO. Toen de onderhandelingen stuk liepen werden er stiptheidsacties georganiseerd. Uiteindelijk zijn er op 11 april 2017, de week voor Pasen, stakingen aangevangen in de distributiecentra van Jumbo. Na afloop van deze stakingen heeft de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (de Inspectie SZW) een onderzoek gedaan naar de gang van zaken rondom de stakingen. Uit het daaruit voortvloeiende rapport blijkt dat er een overtreding heeft plaatsgevonden het "onderkruipersverbod" van artikel 10 van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (hierna: de Waadi). OTTO zou een achttal uitzendkrachten ter beschikking hebben gesteld aan de Jumbo en deze uitzendkrachten zouden "besmet werk"hebben verricht.

Wat is "besmet werk" en het "onderkruipersverbod"?

De werkzaamheden die de stakende werknemers normaliter verrichtten, het neergelegde werk, wordt in dit kader aangemerkt als ‘besmet werk’. Op het moment dat dit werk wordt overgenomen door uitzendkrachten die Jumbo via OTTO heeft ingeschakeld, worden de aangevangen stakingen in die zin beïnvloed dat Jumbo daar geen last van ondervindt. De stakingen verliezen daarmee hun effectiviteit. Dat zou een afbreuk doen aan het stakingsrecht voortvloeiende uit het Europees Sociaal Handvest.

Dat er een inbreuk op het stakingsrecht kan worden gemaakt door uitzendkrachten in te zetten, is niet wenselijk en bovendien in strijd met het Europees Sociaal Handvest. Derhalve werd het "onderkruipersverbod" in het leven geroepen in de Waadi. Dit onderkruipersverbod houdt kort gezegd in dat het verboden is om arbeidskrachten ter beschikking te stellen voor het verrichten van werkzaamheden in een bedrijf of onderneming of dat gedeelte daarvan waar een (werk)staking heerst.

Overtreding door OTTO

OTTO werd door Jumbo ingeschakeld om arbeidskrachten ter beschikking te stellen rondom Pasen. Rondom de feestdagen worden er namelijk altijd extra uitzendkrachten ingezet om deze "piek" in werkzaamheden op te vangen. De Inspectie SZW constateerde echter dat de door OTTO ter beschikking gestelde werknemers op "besmet werk" waren gezet door Jumbo, het werk dat door de stakers was neergelegd. In eerste instantie lijkt Jumbo hier dus in overtreding, maar het is OTTO die hiervoor verantwoordelijk wordt gehouden. Het is immers onder het onderkruipersverbod verboden arbeidskrachten "ter beschikking te stellen". Het is daarom OTTO en niet Jumbo die in overtreding is.

OTTO is door de rechter veroordeeld wegens schending van het "onderkruipersverbod" en dient een schadevergoeding te betalen aan FNV en CNV. Dit schadebedrag wordt nog in een separate procedure bepaald. FNV en CNV claimen een bedrag van € 500.000,00 aan geleden schade.

Welke gevolgen heeft de "OTTO-uitspraak" voor de uitzendsector - Welke lessen kunnen we hieruit trekken?

Alhoewel het niet vaak voorkomt dat het "onderkruipersverbod" wordt overtreden, is het belangrijk voor ondernemingen in de flexmarkt, zoals uitzendondernemingen, detacheringsbedrijven en payrollbedrijven, dat ze zich bewust zijn van de risico's en goede afspraken maken met inleners. Iedere uitzendonderneming doet er goed aan het volgende in acht te nemen:

- informeer goed bij de inlener op welke werkzaamheden de arbeidskrachten worden ingezet (ook gedurende een staking);

- zorg dat er concrete afspraken worden gemaakt over stakingssituaties en doe er alles aan om geen afbreuk te doen aan het stakingsrecht van de werknemers van de inlener;

- leg in de opdracht(overeenkomst) met de inlener vast dat de inlener vrijwaring verleend als het gaat om het inzetten van arbeidskrachten tijdens stakingen. Mocht het "onderkruipersverbod" dan onverhoopt worden overtreden, dan zit de uitzendonderneming niet met een schadepost.

Het belang van het maken van heldere afspraken, waarin risico’s zoveel mogelijk worden uitgesloten, wordt nogmaals onderstreept. U neemt risico's bij alles wat u als ondernemer doet, maar nog grotere risico's als u niets doet.

Heeft u vragen over het "onderkruipersverbod" of wenst u de risico's voor uw onderneming te vermijden, neem dan contact met ons op via: info@vrfadvocaten.nl / +31(0)13 - 820 09 52.