UITSTELLEN BETALING VAKANTIEGELD ALS GEVOLG VAN DE CORONACRISIS

Door de coronacrisis hebben veel ondernemingen acute liquiditeits- en solvabiliteitsproblemen omdat het werk, de productie en daarmee de inkomsten fors zijn teruglopen of zijn stil komen te liggen. Doordat de maatregelen vanaf 23 maart 2020 zijn opgeschroefd vraagt menig werkgever zich af of hij de vakantiebijslag later mag betalen. Te meer omdat in de media heeft gestaan dat FNV heeft aangegeven dat later uitbetalen is toegestaan.

Kan de betaling van het vakantiegeld worden uitgesteld? Voor de beantwoording van deze vraag zoomen we in op drie situaties.

(1) Ik ben een uitzendondernemer en ben lid van de ABU/NBBU. Kan ik het vakantiegeld later betalen?

Het uitgangspunt van de Wet minimumloon en vakantiebijslag, hierna: ‘WML’, is dat het vakantiegeld uiterlijk in juni moet worden betaald. Het tijdstip kan echter op een ander moment worden vastgesteld als partijen dat schriftelijk (lees: bij cao of in de individuele arbeidsovereenkomst) zijn overeengekomen. Daarbij gaan de ABU- en NBBU CAO’s ervan uit dat dit op verzoek van de uitzendkracht gebeurt.

De ABU CAO is op dit moment niet algemeen verbindend verklaard. Als je lid bent van de ABU, ben je - ongeacht of de cao algemeen verbindend is verklaard – gebonden aan de ABU CAO. Dit betekent dat je als werkgever de ABU CAO moet naleven. Ben je lid van de NBBU, dan geldt dat je de NBBU CAO moet naleven. Zowel in de ABU- als in de NBBU CAO is geregeld dat je in de maand mei of uiterlijk in de eerste week van juni het vakantiegeld moet betalen. Je mag het vakantiegeld dus niet later betalen dan de eerste week van juni 2020. Ook mag je geen andere afwijkende toepassing geven aan deze cao-verplichting. Als je het vakantiegeld toch later betaalt, dan leef je de cao niet na en kan je (gebonden) werknemer of een cao-partij nakoming vorderen. Ook kan de SNCU hierop controleren en zo nodig sanctioneren. Ditzelfde geldt voor de Inspectie SZW. Ten slotte kan dit ook gevolgen hebben voor de NEN-certificering.

Bij de ABU- en NBBU CAO’s zijn o.a. FNV en CNV cao-partij. FNV heeft te kennen gegeven eventueel bereid te zijn om in te stemmen met het later uitbetalen van het vakantiegeld. Dit is echter geen vrijbrief voor de ondernemer om het vakantiebijslag later te betalen. Enerzijds is instemming door één cao-partij (FNV) onvoldoende. Met andere woorden CNV zou alsnog nakoming kunnen vorderen. Anderzijds is nergens een bevoegdheid gecreëerd om cao-bepalingen tussentijds te wijzigen. Alleen als er een schriftelijke overeenstemming bestaat tussen alle cao-partijen tot wijziging van een cao-bepaling, kan je hieraan als uitzendonderneming rechten ontlenen.

(2) Ik ben een uitzendondernemer en ben geen lid van de ABU/NBBU. Kan ik het vakantiegeld later betalen?

Als ongebonden werkgever ben je verplicht om de ABU CAO na te leven, voor zover je met je werknemers bent overeengekomen dat de CAO van toepassing is op de uitzendovereenkomst. Dit wordt ook wel een ‘incorporatiebeding’ genoemd. Uit hoofde van dit beding zijn beide partijen verplicht de tussen hen gemaakte contractuele afspraken na te komen. Met andere woorden de bepalingen van de ABU CAO zijn rechtens afdwingbaar voor uitzendkrachten. Dit betekent dat het later betalen van het vakantiegeld - zonder schriftelijke toestemming van je werknemer - een tekortkoming in de nakoming oplevert. Met andere woorden je werknemer kan nakoming vorderen, waarbij je ook nog eens rekening dient te houden met de wettelijke verhoging en de wettelijke rente! Cao-partijen kunnen overigens geen naleving vorderen. Wel heeft de SNCU een controlebevoegdheid; de Cao SFU is immers wel algemeen verbindend verklaard. Ook kan de NEN-certificering in gevaar komen bij niet-naleving van de wet en de contractuele afspraken.

Voor zover de ABU CAO niet van toepassing is verklaard en je het vakantiegeld later uitbetaalt dan juni 2020, kun je - naast de bovengenoemde sancties – ook sancties opgelegd krijgen van de Inspectie SZW.

(3) Ik ben een payrollondernemer. Kan ik het vakantiegeld later betalen?

Als payrollonderneming moet je sinds 1 januari 2020 toepassing geven aan de arbeidsvoorwaarden, zoals die bij de inlener gelden. Of je het vakantiegeld als payrollonderneming later kunt betalen is dus afhankelijk of dit mogelijk is bij de inlener.

Als de Horeca-cao van toepassing is bij de inlener, is het later uitbetalen van vakantiegeld niet mogelijk.

Sta ik als werkgever – in deze coronacrisis – dan met lege handen?

Onder deze bijzondere omstandigheden als de coronacrises sta je als werkgevers niet met lege handen. De coronacrisis is een noodsituatie, die iedereen heeft overvallen. In een noodsituatie als deze kan een verzwaarde plicht op de werknemer liggen om met redelijke en tijdelijke wijzigingsvoorstellen van de werkgever in te stemmen. Nood breekt namelijk wet. Dit betekent echter niet dat alle voorstellen van een werkgever door de werknemer moeten worden geaccepteerd. Het advies is ga in overleg met de werknemer en probeer hierover afspraken te maken. Het is namelijk ook in het belang van de werknemer dat hij zijn baan behoudt, zijn loon wordt doorbetaald en dat de onderneming deze crisissituatie overleeft.

Heb je vragen, neem dan contact met ons op. Wij zijn er voor je!