NEN-certificering en het hanteren van ABU of NBBU voorwaarden bij uitzenden betekenisloos voor inlener?

Voor inleners die uitzendkrachten inlenen, is het oppassen geblazen als er een zogenoemde vergewisverplichting in de inleners cao is opgenomen. Op 25 september 2018 deed de kantonrechter te Zwolle een interessante uitspraak over de nakoming van de vergewisverplichting van de inlener. Met name of een NEN-certificering in combinatie met het door de uitzendonderneming hanteren van de ABU of NBBU voorwaarden bij het uitzenden van personeel, voldoende is voor de nakoming van de vergewisverplichting.

Feiten en omstandigheden

Ardagh (inlener) valt onder de werkingssfeer van en is gebonden aan de Cao Metalektro op grond van haar lidmaatschap. Ardagh heeft in de periode 12 mei 2012 tot en met 2017 uitzendkrachten ingeleend van de onderneming A Groep, althans haar rechtsvoorgangster. Op 29 mei 2018 is A Groep failliet verklaard. FNV start vervolgens een procedure tegen Ardagh en vordert;

- betaling van achterstallig loon aan de voormalige werknemers van A Groep, omdat ze te weinig loon hebben ontvangen van A Groep. Deze vordering baseert FNV op de niet-nakoming van de zogenoemde vergewisplicht van Ardagh uit artikel 9.2 Cao Metalektro;

- vergoeding van de door haar geleden eigen schade.

Oordeel kantonrechter te Zwolle

De rechter wijst de vordering tot betaling van achterstallig loon af. De reden hiervan is als volgt. Het overtreden van de vergewisverplichting door de inlener uit de inleners cao heeft niet tot gevolg dat de uitzendkrachten de inlener aansprakelijk kunnen houden voor achterstallig loon.

De vergewisverplichting uit artikel 9.2 Cao Metalektro houdt niet alleen informeren in. De vergewisplicht van artikel 9.2 lid 6 Cao Metalektro houdt in dat Ardagh er zekerheid over moest verkrijgen dat de betaling van de voor haar werkzame uitzendkrachten in dienst van A Groep voldeed aan de Cao Metalektro. Het is onvoldoende dat de door Ardagh aan A Groep per gewerkt uur betaalde vergoeding voldoende was om het loon overeenkomstig de Cao Metalektro te betalen en dat zij aan een ander uitzendbureau voor vergelijkbare werkzaamheden een lagere uurvergoeding heeft betaald. Evenmin is voldoende dat A Groep met Ardagh was overeengekomen dat zij de ABU-voorwaarden bij het uitzenden van personeel hanteerde en dat zij NEN-gecertificeerd was. De rechter oordeelt dat van Ardagh ten minste mocht worden verlangd dat zij steekproefsgewijs controleerde of het aan de uitzendmedewerkers betaalde loon in overeenstemming was met artikel 9.2 lid 3 en 4 Cao Metalektro. Op grond van artikel 15 Wet cao kan FNV vergoeding van de schade van haar leden vorderen die het gevolg is van een tekortkoming aan de kant van Ardagh ten aanzien van de voor haar uit de Cao Metalektro voorvloeiende verplichtingen. Als Ardagh haar vergewisplicht zou zijn nagekomen en daarbij eventueel het verschil in beloning zou zijn vastgesteld, dan had Ardagh de werknemers van A groep niet mogen inlenen of had zij het inlenen moeten beëindigen. Tussen de tekortkoming van Ardagh op het punt van de vergewisplicht en de door FNV gestelde loonschade van haar leden/uitzendkrachten anderzijds bestaat geen causaal verband. De rechter oordeelt dat als Ardagh wel aan haar vergewisverplichting had voldaan, zij de inlening van die medewerkers had gestaakt. Oftewel het in achtnemen van de vergewisverplichting heeft niet tot gevolg dat de uitzendkrachten dan een hoger loon zouden ontvangen.

De door FNV gevorderde schadevergoeding wordt eveneens afgewezen, omdat de partijen bij de Cao Metalelektro geen forfaitaire schadevergoeding of boete hebben gekoppeld aan de niet-nakoming van de vergewisplichting.

Commentaar

Deze uitspraak illustreert een aantal voor de uitzendmarkt relevante punten. Allereerst blijkt uit deze uitspraak dat zowel voor de uitzendonderneming als de inlener/opdrachtgever belangrijk is dat ze vaststellen dat de uitzendkrachten correct worden beloond. Zeker indien in de inlener cao, zoals in het onderhavige geval, voor de inlener een vergewisverplichting is opgenomen.

De inlener komt er niet mee weg door te stellen dat:

1. de uitzendonderneming NEN-gecertificeerd is;

2. de uitzendonderneming ABU- of NBBU voorwaarden bij het uitzenden van personeel hanteert;

3. zij een vergoeding aan de uitzendonderneming voldoet waaruit blijkt dat het verschuldigde loon kan worden betaald.

De inlener dient ter voldoening aan zijn vergewisverplichting meer te doen dan zich alleen te laten informeren. Er dient steekproefsgewijs gecontroleerd te worden of het correcte loon aan de uitzendkrachten is betaald.

De rechter legt dus een behoorlijke verplichting op aan de inlener. Is dat terecht? Daar valt over te twisten. In de uitzendbranche zijn de meeste uitzendondernemingen NEN-gecertificeerd. Dit betekent dat de NEN-gecertificeerde ondernemingen periodiek gecontroleerd worden op onder meer de correcte beloning van uitzendkrachten. Dat betekent echter niet dat daarmee ook getoetst wordt of de uitzendonderneming voldoet aan hetgeen de vergewisverplichting uit de inlener cao van de inlener verlangt. Daar zit de achilleshiel. De uitzendcao's en inleen cao's zijn op dit soort punten nog altijd niet dan wel onvoldoende op elkaar afgestemd. Daar ligt tevens een taak voor de inlener, maar zeker ook voor de uitzendbranche weggelegd bij de onderhandelingen van nieuwe cao's. Als men acht slaat op waar de NEN-certificering op ziet, is het oordeel van de rechter niet onbegrijpelijk. Tegelijkertijd ligt daar ook een punt van aandacht voor de uitzendbranche over de waarde en de toekomst van de NEN-certificering. Wie de schoen, past trekke hem aan.

Mocht u vragen hebben over de beloning van uitzendkrachten of wilt u dat wij u over de beloning van uitzendkrachten in verhouding tot de inlener cao adviseren, neem dan vrijblijvend contact met ons via info@vrfadvocaten.nl / +31(0)13 - 820 09 52.