Bent u al 'Brex(f)it'?

Het Verenigd Koninkrijk (VK) - Engeland, Schotland, Wales en Noord-Ierland - verlaat op 29 maart 2019 de Europese Unie (EU). Door dit vertrek wordt het VK een land buiten de EU en gaan andere wettelijke regelingen en/of handelsafspraken gelden dan binnen de EU. Denk bijvoorbeeld aan douanecontroles, voorschriften voor in- en uitvoer van producten, gevolgen voor wonen en werken en het VK wordt een ‘derde land’ ingevolge de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Onder de titel Brex(f)it gaan we in aanloop naar de Brexit wekelijks een nieuwsitem wijden aan de gevolgen die Brexit voor u kan hebben/heeft. Hierbij schetsen we de gevolgen ingeval van een deal, een no deal en de situatie post-Brexit. Dit om er voor te zorgen dat u Brex(f)it bent/wordt: goed geïnformeerd en voorbereid.

We gaan achtereenvolgens in op:

- wonen en werken in Nederland als VK burger;

- wonen en werken in VK als EU burger;

- verwerking van persoonsgegevens in het VK door bedrijven in Nederland/EU;

- verwerking van persoonsgegevens door ondernemingen in het VK in de EU;

Daarnaast heeft de Brexit gevolgen op fiscaal en sociaalrechtelijk gebied, alsmede douanecontroles en de verkoop en invoer van goederen. Hierover kunnen we u op individueel niveau, al dan niet in samenwerking met onze partners, adviseren.

Heeft u vragen over de betekenis van Brexit voor uw onderneming, neem dan contact met ons op via: info@vrfadvocaten.nl / +31(0)13 - 820 09 52.

English translation:

The United Kingdom (UK) - England, Scotland, Wales and Northern Ireland – leaves the European Union (EU) on March 29, 2019. As a result of this departure, the United Kingdom will become a country outside the EU and different trading arrangements and/or regulations will apply than within the EU. Consider, for example, customs controls, regulations for the import and export of products, consequences for living and working and the UK will become a ‘third country’ under the GDPR.

Become Brex(f)it. In the run-up to Brexit, we are going to devote a weekly news item to the consequences that Brexit has or can have for you. We will inform you about the situation in case of a deal, a no deal and the situation post-Brexit. So that you will become/are Brex(f)it: well informed and prepared.  

The following topics will be addressed :

- living and working in the Netherlands as an UK citizen;

- living and working in the UK as an EU citizen;

- processing personal data in the UK by EU companies;

- processing personal data in the EU by UK companies;

In addition, the Brexit will have an impact on tax and social security law, as well as customs and the import and export of goods. We can advise you on individual level about these topics, also  in cooperation with our partners.