INLEIDING

null

INLEIDING

De regelingen voor arbeidsmigranten lijken sterk op elkaar. Echter in hun toepassing en uitwerking verschillen ze. Verwarring en fouten liggen dan op de loer met het risico van boetes, nabetalingen, mogelijk het intrekken van vergunningen en dergelijke. Dat willen we natuurlijk voorkomen. Daarom nemen we je graag mee in een aantal aspecten, die tot verwarring kunnen leiden. In deze ET-Special  behandelen we 5 onderwerpen. Hieronder tref je een korte samenvatting aan.

 • ET-regeling
 • Het fiscale kader
 • Aanvullende regels in de uitzend cao’s
 • De uitwerking; Interpretatierapport 2017-223b van SNA
 • Welke grondslag voor uitbetaling van vakantie- en feestdagen
 • Regels rondom inhoudingen en verrekeningen
 • 30% regeling
 • Kennismigrantenregeling
 • Meldingsplicht

De ET-regeling

De regeling voor extraterritoriale kosten (de ET-regeling) is een fiscale regeling die ook in de uitzend-cao op bepaalde punten verankerd is. Omdat de kern van de regeling bestaat uit het inleveren van belast loon in ruil voor een onbelaste vergoeding, is de regeling omgeven met veel voorwaarden en regels. Regels die zowel door de belastingdienst als door cao-partijen worden gehandhaafd. Want behalve fiscale regels zijn er ook in de ABU- en de NBBU-CAO bijzondere regels opgenomen voor de ET-regeling.

Vanwege de complexiteit van de regeling zien we veel mis gaan. Vaak gebeurt dat omdat:

 • de basis van de regeling niet begrepen worden;
 • het niet goed ingeregeld is in de systemen;
 • medewerkers, die met de uitvoering zijn belast, niet goed zijn opgeleid.

We zien ook dat bij controles door SNCU of ISZW juist de gebrekkige toepassing van de ET-regeling leidt tot dure en tijdrovende herstelacties en boetes.

In hoofdstuk 1 bespreken we de basis. Belangrijke punten zijn dat het realistisch moet zijn, dat het om toekomstig loon gaat, dat werkgever en werknemer de gevolgen van hun beslissing moeten nemen en dat dwingendrechtelijke bepalingen niet overtreden mogen worden. Dus een heldere vooraf gesloten overeenkomst; accepteren dat door uitruil de basis voor  mogelijke uitkeringen uit hoofde van sociale wetten verlaagd worden; niet onder Wml en werkelijke gemaakte kosten die noodzakelijk zijn voor het werk. Die werkelijk gemaakte kosten zijn belangrijk. Wij komen heel vaak tegen dat de ET kosten berekend worden als vooraf vastgestelde aftrekpost op het loon. Voorcalculatorisch werken kan, maar alleen als bij de eindafrekening werkelijke kosten berekend worden.

Hoofdstuk 1b is het interpretatierapport van SNA. Daar staat de ET regeling praktisch en in detail uitgelegd.

Tot slot bespreken we in hoofdstuk 1c een probleem over grondslag voor uitbetaling van vakantie- en feestdagen. We zien dat regelmatig fout gaan, met name omdat de begripsbepaling in de cao voor uitzendkrachten niet helder is.

Regels rondom inhoudingen en verrekeningen

In hoofdstuk 2 bespreken we een aantal regels rond inhoudingen en verrekeningen. Dit is in het kader van de ET-regeling van belang, omdat het niet goed toepassen daarvan er snel toe leidt dat onder minimumloon en/of minimum vakantiegeld wordt betaald. Immers, toepassing van de ET regeling leidt er vaak toe dat op Wml wordt betaald.

De 30% regeling

De 30% regeling is bestemd voor werknemers met een specifieke deskundigheid, die schaars voorkomen op de Nederlandse arbeidsmarkt. Toepassing vinden we dus vooral hoger in het loongebouw.

Het is een fiscale regeling en het betreft een bijzonder forfait: de extraterritoriale kosten worden geacht 30% van het loon te bedragen. Werknemers mogen 30% van het loon uitruilen en genieten als een onbelaste gerichte ET-kostenvergoeding. Het is uiteraard niet verplicht om de regeling toe te passen. De ET regeling en de 30% regeling worden vaak met elkaar verward. De ET regeling heeft leentjebuur gespeeld bij de 30% regeling. Daarom komen sommige elementen in beide regelingen voor. Maar ze zijn echt heel anders. Lees meer in hoofdstuk 3.

De Kennismigrantenregeling

Hoofdstuk 4 bespreekt de kennismigrantenregeling. De kennismigrantenregeling is hier relevant omdat veel Intermediairs, die ook de 30% regeling toepassen, hiermee te maken hebben. De regeling kent veel elementen die overeenkomen met de 30% regeling, maar er zijn ook essentiële verschillen. Dus oplettendheid is vereist. De kennismigrantenregeling regelt versneld het verblijfsrecht en tewerkstellingsvergunning voor hoog opgeleiden burgers, die niet uit een EU/EER/CH-land komen en voldoen aan de gestelde minimale salariseisen. Alleen werkgevers die bij de IND als erkend referent geregistreerd staan kunnen zelf aanvragen voor deze regeling bij de IND indienen. Er kan ook gebruik gemaakt worden van een Payroller die erkend referent is en die de kennismigrant voor de inlener in dienst neemt. Meer daarover in hoofdstuk 4.

Meldingsplicht buitenlandse dienstverrichters

De meldingsplicht is per 1 maart jl. effectief. Iedere buitenlandse werker die in Nederland gaat werken moet aangemeld worden. Dus als gebruik wordt gemaakt van de  ET regeling of de 30% regeling dan geldt het zeker. Dat houdt dan automatisch in dat betrokken partijen - de buitenlandse leverancier, de (eind)opdrachtgever, de Nederlandse of buitenlandse intermediair - te maken krijgen met de meldingsplicht. Hier leggen we uit hoe het werkt, wie waarvoor verantwoordelijk is en wat de gevolgen zijn van onachtzaamheid en fouten. Meer hierover in hoofdstuk 5.

We kijken uit naar uw ervaringen en laat deze vooral achter als comments, zo kunnen we er allemaal van leren.

Terug naar overzicht

Lees verder

Nog meer nieuws

VOOR €65,00 GAAT JOUW WERKNEMER WIJS OP REIS

Er komt letterlijk een stip op de horizon. We mogen langzaam weer nadenken over op reis gaan naar het buitenland. Lekker eten en drinken, genieten van de zon, en dat op een verantwoorde manier. Tegelijkertijd willen werkgevers en werknemers ook weten waar ze aan toe zijn. Het zal voor een werkgever niet makkelijk zijn om […]

WEBINAR: VERANTWOORD WERKEN MET ARBEIDSMIGRANTEN

In Nederland werken naar schatting 400.000 arbeidsmigranten uit de Europese Unie. We hebben deze arbeidsmigranten hard nodig om kersen en aardbeien te plukken, vrachtwagens te laden en de productie in fabrieken door te laten draaien. Maar de coronacrisis laat zien dat dit ook een kwetsbare groep medewerkers is. Het snel opgerichte Aanjaagteam arbeidsmigranten, onder leiding […]

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws als het gaat om de juridische stand van zaken ten aanzien van flexarbeid?