Bevoegdheid SNCU op naleving van ABU-CAO/NBBU-CAO

Bevoegdheid SNCU op naleving van ABU-CAO/NBBU-CAO

Uitzendondernemingen, die de ABU-CAO/NBBU-CAO toepassen, zijn verplicht dat op de juiste wijze te doen. Als dat niet correct gebeurt kan dit vervelende gevolgen hebben voor de uitzendonderneming en de uitzendkracht. De SNCU is de instantie die erop toeziet dat uitzendondernemingen de ABU-CAO/NBBU-CAO correct naleven. Menig uitzendonderneming heeft wel eens gehoord van de SNCU dan wel reeds een controle ervan gehad.

De SNCU is opgericht door werkgeversorganisaties en werknemersorganisaties in de uitzendbranche. De SNCU houdt namens deze organisaties toezicht op de naleving van de ABU-CAO/NBBU-CAO.

In dit artikel informeren wij je over waar de bevoegdheid van de SNCU op is gebaseerd, wanneer de SNCU controlebevoegdheid heeft en welke drie stappen je als eerste moet zetten als je een brief van de SNCU op je deurmat krijgt.  

  1. Grondslag voor de controlebevoegdheid van de SNCU

De SNCU ontleent haar bevoegdheden onder meer aan artikelen 15, 16 en 17 Wet op de collectieve arbeidsovereenkomst (Wet cao), artikel 3 Wet op het algemeen verbindend en onverbindend verklaren (Wet avv), de CAO voor Uitzendkrachten (ABU en NBBU) en de CAO Sociaal Fonds voor de Uitzendbranche (CAO-SFU), met de daarin opgenomen statuten en reglementen.

  1. Bevoegdheid van de SNCU om bij jouw onderneming te controleren

De SNCU is bevoegd om bij jouw onderneming een controle uit te voeren om na te gaan of jij de ABU-CAO/NBBU-CAO juist en tijdig naleeft, indien:

a) sprake is van werkingssfeer van ABU- of NBBU-CAO en CAO-SFU, en
b) jouw onderneming gebonden is aan ABU- of NBBU-CAO en CAO-SFU.

Overigens is het goed om te realiseren dat als de SNCU bevoegd is te controleren, de vraag vervolgens dan nog moet worden beantwoord over welke periode er gecontroleerd mag worden. Let dus goed op het onderscheid tussen de controlebevoegdheid van de SNCU en de periode waarop ze mogen controleren.

  1. Stappenplan

Ligt er opeens een brief van de SNCU op je deurmat met de aankondiging dat je stukken moet aanleveren en ze een controle gaan uitvoeren, neem dan de volgende drie stappen in acht om te bepalen wat je rechtspositie is. Met dit stappenplan stel je vast of de SNCU controlebevoegdheid heeft bij jouw onderneming en of er een grondslag is voor de periode waarop ze willen controleren.

Stap 1: Bepaal of je onder de werkingssfeer van de ABU-CAO of NBBU-CAO en CAO-SFU valt. Heb je hierbij hulp nodig, schakel dan één van onze SNCU-specialisten in.

Hier zijn twee uitkomsten mogelijk:

a) Geen werkingssfeer, dus SNCU onbevoegd.
b) Wel werkingssfeer, ga naar stap 2.

Stap 2: Stel vast of je onderneming gebonden is aan de ABU-CAO of NBBU-CAO en CAO-SFU. Heb je hierbij hulp nodig, schakel dan één van onze SNCU-specialisten in.

Hier zijn twee uitkomsten mogelijk:

a) Niet gebonden, dus SNCU is onbevoegd.
b) Wel gebonden, dus SNCU is controlebevoegd en ga naar stap 3.

Stap 3: Bepaal of er een grondslag is voor de periode waarop de SNCU wil controleren.

Hier zijn twee uitkomsten mogelijk:

a) Er is een grondslag voor de controleperiode. Dan moet je gegevens  verzamelen en schakelen met één van onze SNCU-specialisten, zodat we dit proces goed voorbereiden.
b) Er is geen grondslag voor de controleperiode. Dan mag de SNCU die periode niet controleren en dient dit duidelijk gemotiveerd medegedeeld te worden aan de SNCU. Schakel ook hier desgewenst met één van onze SNCU-specialisten, zodat we samen de juridische motivering correct kunnen formuleren en je rechtspositie kunnen bepalen.

Heb je vragen dan wel assistentie nodig, schakel dan tijdig één van onze SNCU-specialisten in. De ervaring leert dat we zo heel veel problemen (achteraf) en kosten kunnen voorkomen. 

VRF Advocaten zorgt ervoor dat je per 3 januari 2022 ABU-CAO/NBBU-CAO proof bent

Om te zorgen dat je bij een controle door de SNCU goed beslagen ten ijs komt, is het belangrijk dat je uitzendovereenkomsten op orde zijn. We zien in de praktijk nog te vaak dat uitzendovereenkomsten niet op orde zijn, met als gevolg dat ook in de uitvoering nog onnodige fouten worden gemaakt. Gelet op de wijzigingen in de nieuwe ABU-CAO en NBBU-CAO, hebben wij gedurende de gehele maand oktober iedere vrijdag Bring Back Flexcontract (BBF). Dan heb je eenmalig de unieke kans om één model uitzendovereenkomst ter toetsing aan VRF Advocaten voor te leggen. Wij screenen jouw model uitzendovereenkomst en zorgen ervoor dat jij op tijd weet of en zo ja wat je moet veranderen in je model uitzendovereenkomst om ABU-CAO / NBBU-CAO proof  te worden.

Hoe werkt BBF? 

In kader van BBF ook gepubliceerd:
Het fasensysteem per 2022
De inlenersbeloning in 2022

Nog meer nieuws

VRF werkte mee aan totstandkoming van payroll bedrijfs-cao.

Wij zijn vereerd dat wij een bijdrage mochten leveren aan de totstandkoming van een payroll bedrijfs-cao! Sander van Riel en Stephanie van Kuijk hebben dit traject vanuit VRF Advocaten mogen begeleiden.Connexie en LBV zijn van mening dat met dit akkoord een duurzame basis is gelegd waarop ondernemers door Connexie ontzorgd kunnen blijven worden, terwijl werknemers…

VRF Advocaten top leverancier in rubriek Wet & Regelgeving

In het Nederlandse Partner of Choice onderzoek heeft de flexmarkt VRF Advocaten uitgeroepen tot top leverancier in de rubriek Wet & Regelgeving. Flexmarkt beoogt met dit onderzoek flexbureaus op weg te helpen bij de leverancierskeuzes op het gebied van zes relevante werkgebieden. Onder de lezers en de bezoekers van Flexmarkt is de vraag uitgezet ‘Met…

Flexbranche roept meest talentvolle starter van het jaar uit

Op 4 november 2021 vond de finale plaats tussen de 10 overgebleven finalisten voor de meest veelbelovende en talentvolle starter van het jaar in de flexbranche. Delistaff, vertegenwoordigd door Pieter Engels (eigenaar),  is van alle startende uitzend, detacherings- en payrollorganisaties door de vakjury uitgeroepen tot meest talentvolle starter en heeft de Award Starter van het…

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws als het gaat om de juridische stand van zaken ten aanzien van flexarbeid?