TEKST NOW 2.0 IS BEKENDGEMAAKT - LEES HIER DE MEEST GESTELDE VRAGEN

null

De tekst van de Tweede Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegenheid (NOW, hierna te noemen ‘NOW 2.0’) is bekendgemaakt. Wij hebben de regeling inmiddels doorgenomen en de meest voorkomende vragen en antwoorden op dit moment voor je op een rij gezet. Let wel, de publicatie in de Staatscourant moet nog plaatsvinden en dit betekent dat er tot die tijd nog wijzigingen kunnen worden aangebracht.

 1. Komt er een aparte regeling voor driehoeksverhoudingen?

Nee. NOW 2.0 is een generieke subsidieregeling en dit betekent dat ook NOW 2.0 niet is toespitst op driehoeksverhoudingen. Er wordt dus ook onder NOW 2.0 niet getoetst op opdrachtgeversniveau. De toetsing vindt plaats zoals bij NOW 1.0 op concern- dan wel werkmaatschappijniveau. 


 1. Komt er een aparte regeling voor seizoensbedrijven?

Nee. Anders dan in de NOW1.0 is in NOW 2.0 geen aparte regeling opgenomen voor seizoenbedrijven of andere werkgevers met een hogere loonsom in de meetperiode dan in de referentieperiode. De reden hiervoor is dat de referentieloonsom van januari naar maart verschuift. Hierdoor zullen er aanzienlijk minder werkgevers zijn, die tussen de referentieperiode en de corona-uitbraak een aanzienlijk hogere loonsom hadden. 


 1. Wat is de aanvraagperiode van NOW 2.0?

De aanvraagperiode voor NOW 2.0-subsidie loopt van 6 juli tot en met 31 augustus 2020.

 1. Hoe kun je de NOW 2.0 subsidie aanvragen?

Aanvragen kunnen alleen worden ingediend via het daarvoor ontworpen formulier dat via www.uwv.nl beschikbaar wordt gesteld. Op het aanvraagformulier dien je te verklaren dat je - indien de WMCO (collectief ontslag) van toepassing is - gedurende een periode van (maximaal) vier weken moet overleggen met de vakbonden (of bij gebreke daarvan met een andere vertegenwoordiging van werknemers) over de voorgenomen ontslagen. Je mag de ontslagaanvragen niet eerder indienen dan vier weken nadat de WMCO-melding aan het UWV en de belanghebbende vakbonden is gedaan. De termijn van vier weken vangt aan als de WMCO-melding compleet is, dat wil zeggen dat alle op grond van artikel 4 lid 1 tot en met 4 WMCO te verstrekken informatie door de werkgever daadwerkelijk is verstrekt.

 1. Wat is de beslistermijn voor het UWV op een aanvraag van NOW 2.0-subsidie?

Uiterlijk 13 weken nadat een aanvraag is gedaan, wordt per subsidiebeschikking beslist of de subsidie wordt verleend of niet. De termijn van 13 weken vangt aan op het moment dat een volledige aanvraag is ontvangen. Bij ontvangst van een onvolledige aanvraag wordt de werkgever in de gelegenheid gesteld de aanvraag aan te vullen.

 1. Wanneer kun je de vaststellingaanvraag van NOW 1.0 en NOW 2.0 aanvragen?

Iedere aanvrager kan de vaststellingsaanvraag voor NOW 1.0 aanvragen vanaf 7 oktober 2020. Als je zowel NOW 1.0 als NOW 2.0 hebt aangevraagd kun je de vaststelling voor beiden gelijktijdig indienen ná 15 november 2020. De vaststellingsaanvraag van NOW 2.0- subsidie moet binnen 24 weken na 15 november 2020 worden aangevraagd (dan wel 24 weken na afloop van de omzetperiode als deze doorloopt na 15 november 2020). De voornoemde termijn is 38 weken, indien je een accountantsverklaring moet verstrekken.

 1. Krijg je het gehele NOW 2.0 subsidiebedrag in een keer of geldt ook deze keer weer een bevoorschotting?

Bevoorschotting. Zodra positief op de aanvraag is beslist wordt de NOW 2.0-subsidie verleend en een voorschot verstrekt. Het voorschotbedrag wordt anders dan onder NOW 1.0 in twee termijnen betaald. Het voorschotbedrag bedraagt 80% van de verleende subsidie zoals deze wordt berekend op basis van de bij de aanvraag geleverde gegevens over de verwachte omzetdaling en de loonsom over de maand maart 2020.

 1. Wat is de meetperiode voor de omzetdaling onder NOW 2.0?

Juni tot en met september 2020. Voor NOW 2.0 geldt dat de omzetdaling wordt bepaald door een derde van de omzet van 2019 te vergelijken met de omzet van een te kiezen periode van vier maanden startend op 1 juni, 1 juli of 1 augustus 2020. Mocht je al NOW 1.0 subsidie ontvangen, dan moet de periode van omzetdaling van NOW 2.0 aansluiten op die periode van omzetdaling waarvoor NOW 1.0 is aangevraagd. 


 1. Hoe bereken je de omzetdaling bij overname van een bedrijf onder NOW 2.0?

Voor de bepaling van de omzetdaling bij ondernemingen die gestart zijn na 1 januari 2019 blijft de bestaande referentieperiode gelden. Dit betekent dat tot de referentieperiode alle kalendermaanden gerekend worden vanaf het moment dat de bedrijfsuitoefening van de werkgever is aangevangen in 2019 tot en met 29 februari 2020, omgerekend naar vier maanden. 


 1. Hoe bereken je de referentie-omzet periode bij het afstoten/verkoop van een bedrijf onder NOW 2.0?

De referentieomzet van een kwart van de omzet in 2019 is niet van toepassing ingeval er sprake is geweest van afstoting van een onderdeel / activiteit van de onderneming. De omzet voor de referentieperiode wordt dan bepaald door de omzet van alle kalendermaanden vanaf het moment van het afstoten van het laatste onderdeel of activiteit tot en met 29 februari 2020. Deze omzet wordt gedeeld door het aantal hele maanden waarvan de omzet in aanmerking wordt genomen, vermenigvuldigd met vier. De uitkomst hiervan betreft de referentie-omzet. 


 1. Hoe bereken je de referentie-omzet periode ingeval van een aankoop van een bedrijf onder de NOW 2.0?

Bij een overgang van onderneming (in de zin van artikel 7:662 BW) wordt de omzet vanaf de eerste volledige kalendermaand na de overgang tot en met 29 februari 2020 berekend en gedeeld door het totaal aantal betrokken maanden. Deze omzet maal vier is de referentie-omzet.

 1. Hoe zit het met een omzetdaling van een groep?

Voor de bepaling van de groepssamenstelling geldt dat de samenstelling op 1 juni 2020 bepalend is. In de regeling NOW 1.0 gold nog dat de groepssamenstelling geldt zoals deze op 1 maart 2020 bestond. Onder NOW 2.0 is er dus een verschuiving naar 1 juni 2020. Dit betekent bijvoorbeeld dat als één van de rechtspersonen vóór 1 juni 2020 is verkocht, deze niet wordt meegenomen in de omzetberekening van de groep. Als er sprake is van een groep, waarbinnen afstoting van een van de onderdelen van een van de ondernemingen heeft plaatsgevonden, tellen voor de omzetbepaling van het concern alle rechtspersonen binnen de groep mee. Wel geldt, conform de bepaling rondom de referentieperiode, dat de referentieomzet ook hier ziet op de omzet van de hele kalendermaanden vanaf het moment van het afstoten van het laatste onderdeel of activiteit tot 29 februari 2020. Dit betekent dat voor het concern die referentieperiode bepalend is. Deze van de hoofdregel afwijkende omzetbepaling geldt voor afstotingen/verkopen vanaf 1 januari 2019 en vóór 2 februari 2020. Indien er sprake is van een afstoting/verkoop vanaf 2 februari 2020 geldt de hoofdregel en wordt als referentieomzet een derde van de omzet over 2019 gehanteerd.

Indien de rechtspersoon een dochtermaatschappij is van een ander, worden de dochtermaatschappij en de rechtspersoon voor de werking van deze regeling behandeld als een groep.

Buitenlandse rechtspersonen en vennootschappen met loon in Nederland worden betrokken bij de regeling.

 1. Wat is omzet onder NOW 2.0?

Hetzelfde als bij de NOW 1.0. Dit betekent onder meer dat subsidies en andere tegemoetkomingen onderdeel zijn van de omzetberekeningen. Ook subsidies die worden opgehoogd of verstrekt om de ondernemingen te compenseren in het kader van de uitbraak van het COVID-19 coronavirus vallen hieronder. Subsidies en baten die betrekking hebben op een langere periode dan de omzetperiode en de referentieperiode, worden naar rato aan de betreffende perioden toegerekend voor het bepalen van de omzetdaling.

 1. Wat is loonsom onder NOW 2.0?

De loonsom is het loon van alle werknemers behorende tot een loonheffingennummer in de maand maart 2020 (derde aangiftetijdvak) waarvoor de NOW 2.0-subsidie wordt aangevraagd. Indien over de maand maart geen loongegevens beschikbaar zijn, wordt uitgegaan van het loon over november 2019 (of bij betaling per vier weken van het twaalfde aangiftetijdvak van dat jaar, verhoogd met 8,33%).

 1. Wat is de loonsom onder NOW 2.0 als je een vierwekenverloning hebt?

Is er sprake van een vier weken verloning, dan wordt gekeken naar de derde volledige vierwekenperiode in 2020. In dit laatste geval wordt de loonsom in dat aangiftetijdvak verhoogd met 8,33 procent (13/12e) om het loon om te rekenen naar dat van een maand. Voor deze werkgevers wordt de beste benadering genomen voor de periode 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020, te weten de zesde tot en met negende vierwekenperiode van het jaar. Dat komt neer op de periode 18 mei 2020 tot en met 6 september 2020. Als vanwege de vierwekenverloning moet worden uitgegaan van de periode 18 mei 2020 tot en met 6 september 2020, wordt de loonsom over die periode verhoogd met 8,33 procent (13/12e) om het loon om te rekenen naar dat van een maand.  

 1. Wat is de loonsom onder NOW 2.0 als je een half jaar of een jaar verloning hebt?

De loonsom van werkgevers die over een tijdvak van over een half jaar of jaar verlonen wordt onder NOW 2.0 ook herleid naar een tijdvak van een maand.

 1. Hoe wordt de loonsom onder NOW 2.0 berekend als er geen gegevens beschikbaar zijn bij het UWV?

Er wordt dan gekeken naar de gegevens over de maand november van het jaar 2019. Indien er sprake is van een aangiftetijdvak van vier weken, wordt uitgegaan van het loon over het twaalfde aangiftetijdvak van het jaar 2019 en wordt de loonsom verhoogd met 8,33 procent (13/12e) om het loon om te rekenen naar een maand. Als er ook over deze periode geen meetgegevens zijn dan krijg je geen NOW 2.0-subsidie. De reden dat gegevens niet bekend zijn kan deels komen door de invoering per 1 januari 2020 van verplichte eHerkenning voor het doen van loonaangifte.

 1. Welke periode wordt gesubsidieerd onder NOW 2.0 en wat is de maximale subsidie?

De periode juni tot en met september 2020 wordt gesubsidieerd. Het percentage van 90% maximale vergoeding van de totale loonsom wordt uitbetaald bij een omzetdaling van 100%. Is de omzetdaling lager, dan wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld. Naast de maximale 90% subsidie, krijg je een forfaitaire opslag bovenop de loonsom 40% (te beschouwen als compensatie van werkgeverslasten).

 1. Moet je eerst op concernniveau toetsen of de 20% omzetdaling wordt behaald? Als dat er niet is toets je dan op werkmaatschappijniveau of de 20% omzetdaling wordt behaald?

Ja. Net als bij de NOW 1.0 geldt ook voor NOW 2.0 dat eerst gekeken wordt naar 20% omzetdaling op concernniveau. Mocht niet voldaan worden aan 20% omzetdaling op concernniveau, dan kan iedere werkmaatschappij een beroep doen op de NOW 2.0.

 1. Aan welke voorwaarden moet je voldoen wil je op werkmaatschappijniveau de NOW 2.0-subisidie aanvragen?

De voorwaarden van de werkmaatschappij zijn identiek aan die van de NOW 1.0, te weten:

a. Je mag geen bedrijfsmatige activiteiten hebben die voor meer dan de helft bestaan uit het binnen de groep ter beschikking stellen van arbeidskrachten. Op grond van deze voorwaarde worden zogeheten personeels-BV’s uitgesloten van deze mogelijkheid. 


b. Voorafgaand aan de subsidieaanvraag wordt een overeenkomst getekend met de belanghebbende verenigingen van werknemers (artikel 3 lid 3 WMCO). Zijn die er niet of als de werkmaatschappij 20 of meer werknemers heeft, dienen deze afspraken over werkbehoud te worden gemaakt met een andere vertegenwoordiging van werknemers. Een andere vertegenwoordiging van werknemers is de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de vergadering als bedoeld in artikel 35b lid 1 WOR. 


c. Andere rechtspersonen of vennootschappen binnen het concern mogen geen opdrachten of projecten uitvoeren die ten koste kunnen gaan van de rechtspersoon of vennootschap waarvoor de omzetdaling wordt bepaald. Hiermee wordt voorkomen dat de omzetdaling kunstmatig laag wordt gehouden. 


d. De omzetdaling van het concern dient minder dan 20% te zijn in de omzetperiode. 
4 


 1. Geldt nog steeds een percentage van 30% voor verhoging van de loonsom in verband met de werkgeverslasten?

Nee, dit percentage is in NOW 2.0 verhoogd naar 40%.

 1. Hoe wordt de NOW-subsidie berekend?

De formule voor de berekening van de NOW 2.0-subsidie is:
A x B x 1,4 x 0,9.
Hierbij staat A voor het omzetpercentageverlies en B voor de loonsom in de subsidieperiode. 
Het voorshot is nog steeds 80% van het subsidiebedrag. 


 1. Als de loonsom minder bedraagt in de subsidieperiode, leidt dit tot een verlaging van de NOW 2.0 subsidie?

Ja. De formule voor de berekening van de NOW-subsidie bij de vaststelling is:
(B x 4 – C) x 1,4 x 0,9. 
Hierbij staat C voor de loonsom over de periode 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020. Hierbij wordt de aangifte zoals die uiterlijk op 16 november 2020 is ingediend als uitgangspunt genomen. 
Feitelijk komt het erop neer dat voor iedere Euro minder loonsom, 90% van de vastgestelde subsidie afgaat. Dit is geen wijziging ten opzichte van NOW 1.0.

 1. Heb je een accountantsverklaring nodig?

Je hebt een accountantsverklaring nodig als je ten minste € 125.000,00 NOW 2.0- subsidie ontvangt, een voorschot van € 100.000,00 dan wel gebruik maakt van de concernregeling. 


 1. Stel je hebt geen accountantsverklaring nodig wat moet je dan overleggen?

De werkgevers die geen verklaring van een accountant hoeven te overleggen, verstrekken in plaats daarvan een verklaring van een andere deskundige derde, waarmee de definitieve omzetdaling kan worden aangetoond. Minister Koolmees wijst aan welke deskundige derden een verklaring kunnen afgeven. Deze verplichting geldt niet indien het totale voorschot minder is dan € 20.000,00 betreft of de totale subsidie een bedrag van minder dan € 25.000,00 betreft. 


 1. Per wanneer kun je de vaststellingsaanvraag indienen?

De vaststellingsaanvraag kan vanaf 15 november 2020 worden ingediend, omdat vanaf dan de loongegevens volledig beschikbaar zijn. Een eerdere aanvraag is logischerwijs niet mogelijk. Daarom zal de termijn van 24 weken niet eerder dan medio november aanvangen. Als je een accountantsverklaring moet verstrekken, heb je meer tijd om een aanvraag tot vaststelling in te dienen (38 weken). 


 1. Binnen welke termijn wordt de definitieve NOW 2.0- subsidie vastgesteld?

Binnen 52 weken na ontvangst van deze aanvraag wordt de definitieve subsidie vastgesteld. 


 1. Mag je dividend en/of bonussen uitkeren als je NOW 2.0 aanvraagt?

Individuele aanvraag niet zijnde werkmaatschappijregeling: Een rechtspersoon of werkgever een subsidievoorschot van € 100.000,00 of meer ontvangt of een subsidie van € 125.000,00 of meer krijgt, mag geen dividend uitkeren aan aandeelhouders, geen eigen aandelen inkopen en geen bonussen uitkeren aan de Raad van Bestuur, bestuur of directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap.  Het gaat daarbij om de periode 2020 tot en met de datum van de vergadering waarin de jaarrekening wordt vastgesteld in 2021. Met dividend worden andere winstuitkeringen aan derden gelijkgesteld. Het begrip bestuur, directie (of management) dient breed te worden opgevat. De registratie in de Kamer van Koophandel is hierbij niet doorslaggevend, ook niet of de betrokken personen beslissend of tekeningsbevoegd zijn. Bestuursleden, directieleden of leden van het management die het beleid bepalen behoren tot het bestuur, directie of management en vallen daarmee onder deze bepaling. De interne (functie)naam die hieraan wordt gegeven is niet relevant. Onder deze bepaling valt ook degene die tijdelijk zitting heeft in het bestuur, de directie, of het management. Het strekt zich niet uit tot het overige personeel dat in het bedrijf werkzaam is en dat mogelijk variabel beloond wordt via bonussen/commissies. Dit betekent voor DGA’s/bestuurders en andere directieleden dat zij mogelijk slechts hun basisvergoeding ontvangen of hun gebruikelijke loonregeling, vanwege het verbod om bonussen uit te keren. Het voorgaande betekent ook dat aandeelhouders als de Staat, overheden, of de natuurlijke personen achter de onderneming geen dividend- of winstuitkeringen mogen ontvangen. Het is irrelevant of het een Nederlandse of buitenlandse onderneming is. In beide gevallen geldt het verbod. Een uitzondering geldt als de werkgever, rechtspersoon, natuurlijke persoon of groep verplicht is om, op grond van een vaststellingsverklaring met de Belastingdienst of een wettelijke plicht, dividend uit te keren, voor het gedeelte waarover deze plicht bestaat.

Werkmaatschappijregeling vanwege geen 20% omzetdaling op concern: rechtspersoon of werkgever of groep en moedermaatschappij die een subsidievoorschot van € 100.000,00 of meer ontvangt of een subsidie van € 125.000,00 of meer krijgt, mag geen dividend uitkeren aan aandeelhouders binnen het concern, geen eigen aandelen inkopen en geen bonussen uitkeren aan de Raad van Bestuur, bestuur of directie van het concern en de rechtspersoon of vennootschap.

    29. Geldt het verbod op uitkering van dividend en bonussen ook over 2019?

Het verbod geldt niet voor dividend, bonussen en aandelen over 2019, die pas in 2020 tot uitbetaling zullen leiden aangezien de beslissingen daarover al genomen zijn.

 1. Word je gekort op je NOW 2.0 Subsidie als je werknemers wegens bedrijfseconomisch ontslag ontslaat?

Ja, indien het gaat om bedrijfseconomisch ontslag bij het UWV. Bij de afrekening wordt de subsidie in de gevallen dat de werkgever bij UWV een ontslagaanvraag om bedrijfseconomische redenen heeft ingediend 100% gecorrigeerd met de hoogte van de loonsom(men) van de werknemer(s) voor wie ontslag is aangevraagd. Het gaat hierbij om ontslagaanvragen om bedrijfseconomische redenen die in de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 september 2020 plaatsvinden, de periode die de loonkostensubsidie betreft.

   31. Word je naast de 100% correctie verder gecorrigeerd bij collectief ontslag (ontslag van 20 of meer werknemers)?

Het totale subsidiebedrag wordt met 5% verminderd als de werkgever in de periode van 30 mei 2020 tot en met 30 september 2020 één of meerdere meldingen als bedoeld in de WMCO doet (collectief ontslag) én gedurende het subsidietijdvak voor 20 of meer werknemers in een werkgebied van de WMCO ontslag om bedrijfseconomische redenen aanvraagt bij het UWV. Voor toepassing van de verlaging is niet vereist dat de ontslagaanvragen voortvloeien uit de WMCO-melding; de voorwaarden worden los van elkaar beoordeeld.

 1. Kun je voorkomen dat je geconfronteerd wordt met 5% korting op het NOW 2.0- subsidie bedrag?

Ja. De werkgever kan de vermindering van het subsidiebedrag met 5% voorkomen:

a. door overeenstemming te bereiken met de belanghebbende vakbonden, of bij 
gebreke daarvan met een andere vertegenwoordiging van werknemers, over de ontslagen behorende tot de WMCO melding. Dat betekent dat er overeenstemming moet zijn over de noodzaak van het door de werkgever voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen. 


b. indien geen overeenstemming is bereikt als bedoeld in onderdeel a, dien je samen met de belanghebbende verenigingen van werknemers of bij gebreke daarvan met een andere vertegenwoordiging van werknemers de Stichting van de Arbeid te verzoeken te beoordelen of het voorgestelde aantal te vervallen arbeidsplaatsen noodzakelijk is en de werkgever het verzoek niet heeft ingetrokken. 


In beide gevallen geldt dat als er meerdere belanghebbende vakbonden zijn, de werkgever met alle belanghebbende vakbonden overeenstemming dient te bereiken dan wel met alle belanghebbende vakbonden gezamenlijk het hiervoor genoemde verzoek bij de Stichting van de Arbeid in te dienen. Alleen dan kun je de korting van 5% op de subsidie voorkomen. Als er geen belanghebbende vakbonden zijn, mag je ook met andere vertegenwoordiging van werknemers een akkoord bereiken of het verzoek aan de Stichting van de Arbeid gezamenlijk met deze vertegenwoordiging indienen. Ook hier geldt weer dat andere vertegenwoordiging van werknemers zijn: de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of de personeelsvergadering als bedoeld in artikel 35b lid 1 WOR. 


 1. Heb je in het kader van NOW 2.0 een ‘scholingsverplichting’?

De scholing zelf is géén onderdeel van de NOW 2.0. De inspanningsverplichting om werknemers te stimuleren om deel te nemen aan een ontwikkeladvies of aan scholing is dat wel. Bij de aanvraag van NOW 2.0-subsidie moet je verklaren dat je aan deze inspanningsverplichting voldoet c.q. zal voldoen. 


 1. Moet je werknemers informeren over de scholing?

Alhoewel de tekst van NOW 2.0 dat niet met zoveel woorden zegt, blijkt uit de toelichting dat ook in het kader van de inspanningsverplichting voor scholing het van belang is dat de werknemers ervan op de hoogte zijn en kunnen bewaken en bevorderen dat deze inspanningsverplichting in de praktijk vorm krijgt. Zij kunnen de werkgever hierop aanspreken en werknemers wijzen op het belang van scholing en stimuleren om deel te nemen aan de scholingsmogelijkheden die aangeboden worden of als individuele werknemer daartoe zelf het initiatief nemen. 


 1. Moet je werknemers informeren als je NOW 2.0-subsidie ontvangt?

Ja. De werkgever is verplicht om de ondernemingsraad, de personeelsvertegenwoordiging of bij ontbreken daarvan de werknemers te informeren over de NOW 2.0-subsidieverlening.

 1. Wat kun je doen als je het oneens bent met een beslissing op je NOW 2.0-subsidie aanvraag?

Besluiten over de NOW 2.0-subsidie aanvragen zijn besluiten in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Dit betekent dat hiertegen bezwaar open staat bij de afdeling bezwaar van het UWV. Alhoewel in tegenstelling tot NOW 1.0 geen expliciete melding wordt gemaakt over de bevoegde rechter in beroep en hoger beroep, kan eendachtig NOW 1.0 worden aangenomen dat beroep bij de rechtbank moet worden ingediend en hoger beroep bij de Centrale Raad van Beroep (CRvB). Over de bevoegdheid van de CRvB kan naar onze mening nog wel gediscussieerd worden.

 1. Valt de Ziektewetuitkering die eigenrisicodragers betalen ook onder NOW 2.0?

Minister Koolmees heeft per Kamerbrief laten weten dat via de NOW 2.0 ook NOW 1.0 wordt aangepast. Duidelijk is dat uitkeringen die het UWV via de werkgever heeft uitbetaald, niet worden gefilterd uit de loonsom omdat dit uitvoeringstechnisch niet mogelijk blijkt. Het betreft voornamelijk betalingen in het kader van de no-riskpolis Ziektewet (ZW) en de Wet arbeid en zorg. Deze aanpassing van de NOW 1.0 geldt ook voor de NOW 2.0.

Artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen verwijst naar Wet op de loonbelasting 1964 voor het begrip loon uit vroegere dienstbetrekking. In artikel 10 van de Wet op de loonbelasting 1964 staat vervolgens het onderscheid tussen loon uit tegenwoordige en vroegere dienstbetrekking. Vervolgens staat in artikel 22a lid 3 Wet op de loonbelasting nog een uitbreiding op loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. In dit stuk vind je onder meer de WAZO terug zoals genoemd in de toelichting in de NOW 1.0. De ZW voor eigenrisicodragers staat hier niet bij. Echter in artikel 8 ZW staat dat iemand die een ZW-uitkering ontvangt geacht wordt werknemer te zijn bij het UWV. Op grond van artikel 63a ZW treedt de eigenrisicodrager in de plaats van het UWV en ontstaat daardoor loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Dit in verband met volgende passage uit ook NOW 2.0:

‘In de regeling wordt op verschillende plaatsen de begrippen ‘loon’ en ‘loonsom’ gehanteerd. Met het loon wordt gedoeld op het loon voor de sociale verzekeringen op grond van artikel 16 van de Wet financiering sociale verzekeringen (hierna: SV-loon), en wel alleen voor zover het gaat om loon uit tegenwoordige dienstbetrekking. Het SV- loon is behoudens enkele uitzonderingen gelijk aan het loon overeenkomstig de Wet op de loonbelasting 1964. Doordat met deze omschrijving loon uit vroegere dienstbetrekkingen is uitgesloten, geldt dat uitkeringen – op een tweetal uitzondingen na – in principe ook niet worden meegenomen in de berekening van de loonsom. De twee uitzonderingen hierop zijn: Ziektewetuitkeringen en uitkeringen op grond van de Wet arbeid en zorg, in de eerste twee jaren. Deze uitkeringen worden namelijk in de eerste twee jaren aangemerkt als loon uit tegenwoordige dienstbetrekking en vallen daarmee wel onder het begrip ‘loon’.’

Eerder heeft het UWV laten weten dat ZW-uitkeringen worden meegenomen en later eruit worden gefilterd. Nu Minister Koolmees te kennen heeft gegeven dat het eruit filteren toch lastig blijkt te zijn voor de no-riskpolis ZW en Wet arbeid en zorg, is de vraag of dit ook geldt voor andere ZW-uitkeringen. In hoeverre hiermee ook ZW- uitkeringen die de werkgever betaalt als eigenrisicodrager onder vallen blijft onduidelijk. Minister Koolmees spreekt van ‘voornamelijk’, wat zou kunnen betekenen dat er ook andere gevallen onder zouden vallen.

 1. Wat zijn de weigeringsgronden?

De weigeringsgronden zijn:

a) het niet of onvoldoende aannemelijk zijn dat er sprake is van 20% of meer omzetverlies

b) het opgeven van een verkeerd rekeningnummer

c) ingeval er geen loongegevens beschikbaar zijn of

d) anderszins niet aan de gestelde vereisten wordt voldaan.

Wat kan VRF Advocaten voor je doen?

VRF Advocaten heeft een TEAM NOW samengesteld. TEAM NOW wordt geleid door:

Sander van Riel: sander@vrfadvocaten.nl / 06 46 38 57 06

Hendarin Mouselli: hendarin@vrfadvocaten.nl / 06 46 60 33 41

Wij staan klaar om je te adviseren en te begeleiden bij:

 • vragen over de voorwaarden van NOW 2.0 dan wel andere vragen over NOW 2.0; 

 • de beoordeling of je in aanmerking komt voor de NOW 2.0; 

 • het indienen van de aanvraag van de NOW 2.0; 

 • het opstellen van een concept brief voor je werknemers en opdrachtgevers om hen te 
informeren over wat je hebt gedaan en wat het voor hen betekent; 

 • bij het maken van afspraken met vakbonden, ondernemingsraad, 
personeelsvertegenwoordiging, of individuele werknemers over werkbehoud; 

 • collectief ontslag en afspraken met vakbonden, ondernemingsraad, 
personeelsvertegenwoordiging, of individuele werknemers; 

 • welke route voor jouw onderneming de beste oplossing is om zo goed mogelijk om te 
gaan met de coronamaatregelen; 

 • het indienen van bezwaar, beroep en hoger beroep tegen de NOW 2.0 
voorschotbeschikking dan wel de definitieve beschikking; 

 • het verstrekken van model brieven aan werknemers, vakbonden, ondernemingsraad, 
personeelsvertegenwoordiging over de NOW 2.0-aanvraag en subsidieverlening; 

 • het verstrekken van model vaststellingsovereenkomsten en begeleidende brieven met 
een Q&A aan werknemers bij bedrijfseconomisch ontslag; 

 • ontslagaanvragen via het UWV; 

 • al jouw vragen op het gebied van arbeid, NOW 1.0, NOW 2.0. 


Wij zijn er voor je!

Let op, dit is een momentopname en kan afhankelijk van verdere ontwikkelingen veranderen. In dit document wordt algemene informatie verstrekt. Niet is beoogd om hiermee juridisch advies te geven voor een concrete situatie. Hoewel veel zorg is besteed aan het opstellen van dit document, aanvaardt VRF Advocaten geen aansprakelijkheid voor de inhoud hiervan. Alle rechten voorbehouden. © VRF Advocaten 2020.

<versie 23 juni 2020>

Nog meer nieuws

VOOR €125,00 GAAT JOUW WERKNEMER WIJS OP REIS

Er komt letterlijk een stip op de horizon. We mogen langzaam weer nadenken over op reis gaan naar het buitenland. Lekker eten en drinken, genieten van de zon, en dat op een verantwoorde manier. Tegelijkertijd willen werkgevers en werknemers ook weten waar ze aan toe zijn. Het zal voor een werkgever niet makkelijk zijn om […]

WEBINAR: VERANTWOORD WERKEN MET ARBEIDSMIGRANTEN

In Nederland werken naar schatting 400.000 arbeidsmigranten uit de Europese Unie. We hebben deze arbeidsmigranten hard nodig om kersen en aardbeien te plukken, vrachtwagens te laden en de productie in fabrieken door te laten draaien. Maar de coronacrisis laat zien dat dit ook een kwetsbare groep medewerkers is. Het snel opgerichte Aanjaagteam arbeidsmigranten, onder leiding […]

Wil je op de hoogte blijven van het laatste nieuws als het gaat om de juridische stand van zaken ten aanzien van flexarbeid?